Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5154
Title: Вивчення можливості висушування квасної комбінованої закваски
Authors: Прибильський, Віталій Леонідович
Антонюк, Tетяна Андріївна
Малежик, Іван Федорович
Дубковецький, Ігор Володимирович
Keywords: ферментний препарат
перегонка
зернова барда
enzyme preparation
distillation
distillers grain
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2001
Citation: Вивчення можливості висушування квасної комбінованої закваски / В. Л. Прибильський, Т. А. Антонюк, І. Ф. Малежик, І. В. Дубковецький // Пріоритетні напрями впровадження в харчову промисловість сучасних технологій, обладнання і нових видів продуктів оздоровчого та спеціального призначення : VII Міжнародна науково-технічна конференця, 23—25 жовт. 2001 р. - К., 2001. - № 10, Ч. 2. - С. 13-14.
Abstract: Для проведення досліджень передбачалось приготування замісу із зерна пшениці визначеної крохмалистості із заміною води на 25, 50, 75 % фільтратом зернової барди, його розварювання за низькотемпературною схемою з використанням ферментного препарату Термаміл - 120 L для розрідження середовища, подальше оцукрення затору ферментним препаратом Сан Супер - 240 L, зброджування сусла та його перегонка. Проведені дослідження якості дистилятів бражок показали, що після перших двох циклів застосування фільтрату барди вміст в них таких домішок як альдегіди, вищі спирти та ефіри суттєво не змінювався у порівнянню з контролем в усіх дослідних зразках. For research envisaged making dough from wheat certain krohmalystosti with replacement water for 25, 50, 75% of the filtrate grain bards, his cooking at low temperature scheme using enzyme Termamil - 120 L for dilution protection, further otsukrennya mash enzyme preparation Sao Super - 240 L, it must fermentation and distillation. The research quality distillates brazhok showed that after the first two cycles of leachate bards content of impurities such as aldehydes, higher alcohols and esters did not change significantly compared to control in all samples.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5154
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.1.pdf4,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.