Навчальні посібники ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Соціальні мережі в науковій роботі
  (2023) Сологуб, Сергій Іванович
  Навчальний посібник присвячено вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з науковими та діловими соціальними мережами та вивченню їх інтеграції в інші програмні продукти, а також навичкам наукового спілкування та побудови мережі контактів для організації співпраці учасників освітнього процесу з використанням інформаційних технологій. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з публікаціями наукових робіт та проведенням досліджень з використанням інноваційних інформаційних підходів. Рекомендується для використання в системі підвищення кваліфікації користувачів ПЕОМ. The study guide is devoted to the study and practical mastering of the basic methods of working with scientific and business social networks and the study of their integration into other software products, as well as the skills of scientific communication and building contacts to organize cooperation between participants in the educational process using information technology. The study guide was developed at the Department of Informatics and Computer Engineering of the Postgraduate Education Institute of the National University of Food Technologies. It is intended for a wide range of scientists, graduate students, teachers, scientific and technical workers whose professional activities are related to the publication of scientific papers and research using innovative information approaches. Recommended for use in the advanced training system for PC users.
 • Документ
  Розумні та зведені таблиці
  (2023) Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник розкриває можливості роботи з текстовою інформацією при використанні універсальної географічної інформаційної системи ArcGIS. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з аналізом і графічною візуалізацією географічних даних. Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації користувачів ПЕОМ. The training manual is dedicated to in-depth study and practical mastering of the basic techniques of working with smart and pivot tables.The study guide was developed at the Department of Informatics and Computer Engineering of the Postgraduate Education Institute of the National University of Food Technologies. It is intended for a wide range of scientists, graduate students, teachers, scientific and technical workers, designers, whose professional activity is related to the use of large volumes of calculations and conducting analytical research.
 • Документ
  Робота з текстовою інформацією в ArcGIS
  (2022) Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник розкриває можливості роботи з текстовою інформацією при використанні універсальної географічної інформаційної системи ArcGIS. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з аналізом і графічною візуалізацією географічних даних. Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації користувачів ПЕОМ. The training manual reveals the possibilities of working with text information when using the universal geographic information system ArcGIS. The study guide was developed at the Department of Informatics and Computer Engineering of the Postgraduate Education Institute of the National University of Food Technologies. It is intended for a wide range of scientists, graduate students, teachers, scientific and technical workers, whose professional activity is related to the analysis and graphic visualization of geographic data. It is recommended for use in the system of improving the qualifications of PC users.
 • Документ
  Професійна робота з MS Word 2016. Вкладка Рецензування
  (2022) Бондаренко, Вікторія Вадимівна; Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з вкладкою Рецензування текстового редактора MS Word-2016. The tutorial is devoted to in-depth study and practical mastering of the basic techniques of working with the Reviewing tab of the MS Word-2016 text editor.
 • Документ
  Цифрові інструменти Google
  (2022) Петренко, Олександр Якович; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
  Навчальний посібник розкриває можливості використання сервісів Google: електронної пошти, електронного календаря, текстового редактора, електронної книги, електронного записника, сховища файлів та ін. в науковій, навчальній та виробничій діяльності. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників. The training manual reveals the possibilities of using Google services: e-mail, electronic calendar, text editor, electronic book, electronic notebook, file storage, etc. in scientific, educational and industrial activities. The study guide was developed at the Department of Informatics and Computer Engineering of the Postgraduate Education Institute of the National University of Food Technologies. Intended for a wide range of scientists, graduate students, teachers, scientific and technical workers.
 • Документ
  Основи роботи з Microsoft Sway
  (2022) Ярковий, Андрій Олексійович
  Навчальний посібник формує уявлення про роботу з хмарним сервісом Microsoft Sway на рівні початківця: надає знання щодо створення онлайн-презентацій, інтерактивних звітів, навчальних посібників, особистих історій, буклетів та інформаційних сторінок, а також рекламної продукції. This training guide forms has an idea of working with the Microsoft Sway cloud service at the beginner level: it provides knowledge on creating online presentations, interactive reports, tutorials, personal stories, booklets and information pages, as well as promotional products.
 • Документ
  Використання LibreOffice Draw в науковій роботі
  (2022) Петренко, Олександр Якович; Ярковий, Андрій Олексійович
  Навчальний посібник присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з програмним засобом LibreOffice Draw для створення ілюстрацій (кольорових малюнків, графіків, діаграм, таблиць). The training manual is dedicated to in-depth study and practical mastering of the basic techniques of working with the LibreOffice Draw software tool for creating illustrations (color drawings, graphs, diagrams, tables).
 • Документ
  Використання таблиць атрибутів в ArcMap
  (2020) Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник формує уявлення про використання таблиць атрибутів в ArcGIS на рівні досвідченого користувача: надає знання щодо створення, редагування, форматування та використання таблиць атрибутів, їх відображенню на електронних картах. The tutorial provides an idea of the use of attribute tables in ArcGIS at the level of an experienced user: provides knowledge on the creation, editing, formatting and use of attribute tables, their display on electronic maps.
 • Документ
  MOODLE – електронна система керування навчальним процесом
  (2020) Ярковий, Андрій Олексійович
  Навчальний посібник розкриває основні можливості роботи в LMS (електронній системі керування навчальним процесом) Moodle, описано інтерфейс системи, наведені покрокові інструкції по роботі користувачів з ресурсами дистанційного курсу, зокрема його створення, редагування та зарахування слухачів. The textbook reveals the main possibilities of working in moodle LMS (electronic learning management system), describes the interface of the system, provides step-by-step instructions on how users work with distance learning resources, in particular on their creation, editing and enrollment of students.
 • Документ
  Можливості використання бібліографічного контент-менеджера ZOTERO
  (2019) Ярковий, Андрій Олексійович; Петренко, Олександр Якович; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
  Навчальний посібник розкриває основні можливості бібліографічного контент-менеджера ZOTERO, особливості роботи та його практичне використання. The textbook reveals the main features of the bibliographic content manager ZOTERO, the features of the work and its practical use.
 • Документ
  Працюємо в Microsoft Teams
  (2021) Петренко, Олександр Якович; Ярковий, Андрій Олексійович
  Навчальний посібник формує уявлення про роботу з хмарним сервісом Microsoft Teams на рівні досвідченого користувача: надає знання щодо організації проведення онлайн-нарад, чатів і використання єдиного простору у хмарному сховищі.
 • Документ
  Вступ до сучасного Web-дизайну: HTML+CSS
  (2019) Шикула, Олена Миколаївна
  Наведено практичну інструкцію по створенню сучасних Web-сайтів. Викладено основи мови HTML 5 та таблиц стилів CSS 3, що використовуються відповідно для наповнення і форматування Web-сторінок. The practical instruction on creation of modern Web-sites is given. The basics of HTML 5 and CSS 3 style sheets, which are used respectively for filling and formatting Web-pages.
 • Документ
  Система НАССР. Управління безпечністю харчових продуктів, кормів та вимоги до організації технологічного процесу на елеваторах, переробних підприємствах
  (2019) Турянчик, Вадим Володимирович; Гавлінський, Петро Пантелійович; Куянов, Володимир Вікторович; Соболєв, Андрій Сергійович
  У навчальному посібнику «Система НАССР. Управління безпечністю харчових продуктів, кормів та вимоги до організації технологічного процесу на елеваторах, переробних підприємствах»подано основи системи НАССР. Сутність системи управління безпекою харчових продуктів та кормів НАССР (абревіатура, що походить від назви системи англійською мовою Hazard Analysis and Critical Control Points – Аналіз ризиків і критичні точки контролю) полягає у виявленні, оцінці та контролі біологічних, хімічних, фізичних факторів, матеріалів або продуктів, що негативно впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров’я людини. Стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України . Національний стандарт відповідає ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга). Впровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств викликане необхідністю забезпечення безпечності продукції, що випускається, з метою захисту споживача і сприяння цим підприємствам у міжнародній торгівлі. In the training manual “The HACCP system. Safety management of food, feed and requirements for the organization of the technological process at elevators, processing enterprises ”presents the basics of the HACCP system. The essence of the HACCP food and feed safety management system (abbreviation, comes from the English name of the system Hazard Analysis and Critical Control Points – risk analysis and critical control points) is the identification, assessment and control of biological, chemical, physical factors, materials or products that adversely affect or under certain conditions can adversely affect human health.DSTU ISO 22000: 2007 standard contains requirements that comply with the current legislation of Ukraine. The national standard complies with ISO 22000: 2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain. The introduction of the HACCP methodology into the practice of domestic enterprises is caused by the need to ensure the safety of products in order to protect consumers and to assist these enterprises in international trade.
 • Документ
  Оборотні системи охолоджувального водопостачання в бурякоцукровому виробництві та сучасні технології обробки оборотних вод
  (2009) Сорокін, Анатолій Іванович
  Розглянуто системи виробничого водопостачання на бурякоцукрових заводах, наведено методику та приклад розрахунку балансу води в системах оборотного водопостачання.Подані практичні поради щодо ефективності використання води в оборотних системах охолоджувального водопостачання, водно-хімічного режиму та технології обробки оборотних вод. The systems of production water supply at beet sugar plants are considered, the method and an example of calculation of water balance in the systems of circulating water supply are given. Practical advice on the efficiency of water use incirculating cooling water supply systems, the water-chemical regime and the technology of treatment of circulating water are given.
 • Документ
  Географічний та просторовий аналіз даних засобами ArcGIS
  (2017) Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник розкриває можливості універсальної географічної інформаційної системи ArcGIS для cтворення та аналізу мережевих даних. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов'язана з аналізом і візуалізацією географічних даних. The manual explores the capabilities of the global geographic information system ArcGIS for the creation and analysis of network data. Is intended for a wide circle of scientists, postgraduates, teachers, scientific workers, whose professional activity is related to the analysis and visualization of geographic data.
 • Документ
  Основи роботи в ОС Ubuntu. Графічний редактор GIMP (в прикладах)
  (2016) Левченко, Володимир Володимирович; Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник присвячено поглибленому вивченню та практичному використанню операційної системи Ubuntu а також основам роботи в графічному редакторі GIMP. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом. The tutorial is devoted to in-depth study and practical use of the Ubuntu operating system as well as the basics of the GIMP graphics editor. The textbook is developed at the Department of Computer Science and Computer Engineering at the Institute of Postgraduate Education at the National University of Food Technologies. Designated for a wide range of scientists, postgraduates, faculty, scientific and technical staff, whose professional activities are related to the use of open source software.
 • Документ
  Збірник завдань для самостійної роботи в AUTOCAD
  (2017) Левченко, Володимир Володимирович; Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник розкриває можливості програми AutoCAD при виконанні широкого кола інженерних і науко-технічних робіт. Для освоєння основних прийомів роботи в AutoCAD наведено ряд завдань, які згруповані згідно тем теоретичних занять.
 • Документ
  Використання комунікаційних мобільних пристроїв
  (2018) Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник розкриває особливості використання комунікаційних мобільних пристроїв ( смартфонів, планшетів) в науковій та виробничій діяльності. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників. The manual explores the features of the use of communication mobile devices (smartphones, tablets) in scientific and production activities. The textbook is developed at the Department of Computer Science and Computer Engineering at the Institute of Postgraduate Education at the National University of Food Technologies. Designated for a wide range of scientists, graduate students, faculty, scientific and technical staff.
 • Документ
  Створення та аналіз мережевих даних засобами ArcGIS
  (2018) Петренко, Олександр Якович
  Навчальний посібник розкриває можливості універсальної географічної інформаційної системи ArcGIS для створення та аналізу мережевих даних. The manual explores the capabilities of the ArcGIS Universal Geographic Information System for creating and analyzing network data.
 • Документ
  Комп’ютерні інформаційні технології
  (2018) Шикула, Олена Миколаївна
  Висвітлено загальні питання інформатики, основні концепції обробки даних, роботу в текстовому редакторі MS Word, в табличному редакторі MS Excel, в системі керування базами даних MS Access, а також в програмі створення і показу презентацій PowerPoint.