Статті ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 336
 • Документ
  Devising an economic-legal approach to the viability of innovative technology transfer in the process of its commercialization
  (2024) Butnik-Siverskiy, Oleksandr; Kirin, Roman; Doroshenko, Oleksandr; Dorozhko, Hryhoriy
  Метою даного дослідження є визначення економічного ефекту від трансферу технології протягом періоду його життєздатності. У цій статті пропонується методологія, яка враховує відповідний розмір прибутку та накопичену суму роялті при комерційному використанні інноваційної технології. Обґрунтовано необхідність урахування перспективності трансферу інноваційної технології як початку її нового життєвого циклу. Встановлено можливість формалізації цього процесу у вигляді оцінки суми теперішніх вартостей усіх прогнозованих грошових потоків з урахуванням критерію прийнятності та бар’єрної ставки. Ми пропонуємо підхід, який, на відміну від існуючих, полягає у виділенні певного періоду життєздатності трансферу інноваційних технологій у життєвому циклі технології. Стверджується, що за результатами оновлення технології можна оцінити економічний ефект від її передачі за рахунок переваг впровадження та досягнення ліцензійної діяльності шляхом розширення кола ліцензіатів. Ми обґрунтовуємо можливість отримання прибутку та роялті ліцензіару як розмір інвестицій, які можуть і повинні бути спрямовані на розробку принципово нової або вдосконаленої технології по відношенню до попередньої. Перехід до нової технології зумовлює підвищення загального технологічного рівня та призводить до формування технологічного розриву між S-подібними кривими життя технічних систем і, паралельно, формує нову S-подібну криву нова технологічна система, заснована на нових знаннях. Реалізовано економіко-правовий підхід до розробки методики визначення економічного ефекту або життєздатності ТТ інноваційного рівня. Результати цього дослідження можуть бути використані при формуванні законодавчих та підзаконних національних нормативних актів, а також стати основою для подальших досліджень даної проблеми.
 • Документ
  Облік фізичних якостей коренеплодів під час приймання і зберігання буряків
  (2023) Глеваський, Володимир Іванович; Сидорова, Ірина Марківна; Куянов, Володимир Вікторович
  У статті вивчали питання якості коренеплодів буряків цукрових під час зберігання. Визначальним чинником ефективності бурякоцукрового виробництва є вихід цукру на заводі. Коренеплоди характеризуються різкою зміною технологічної якості залежно від районів бурякосіяння, агрометереологічних умов року, технології вирощування й умов зберігання. Вони легко пошкоджуються під час збирання та транспортування, відносно погано зберігаються. Фізичні властивості коренеплодів залежать здебільшого від налаштувань бурякозбиральних машин, погодних умов у період збирання, а хімічні властивості – від сортових особливостей та агротехніки вирощування
 • Документ
  Creation and analysis of the starting material obtained by hybridisation of Triticum spelta L. × Triticum compactum Host
  (2023) Diordiieva, Iryna; Kochmarskyi, Valentin; Riabovol, Liudmila; Riabovol, Iaroslav; Karychkovska, Svitlana
  У проведених дослідженнях в результаті гібридизації Triticumspelta L. × TriticumcompactumHost. отримано декілька нових форм, які відрізняються за морфобіологічними та господарсько-цінними ознаками. Дослідження спрямоване на розширення генетичного різноманіття пшениці спельти та отримання нових інтрогресивних форм з високим рівнем прояву господарсько-цінних ознак. У роботі використовували такі методи використовували такі методи: польовий, лабораторний, гідрологічний аналіз та статистичний аналіз. В результаті досліджень отримано новий вихідний матеріал та виділено цінні генотипи з унікальним поєднанням генетичного матеріалу вихідних видів. Встановлено проміжний тип успадкування морфологічних ознак рослин (висота рослин, довжина і щільність колоса, маса зерна з колоса) у гібридів F1. У гібридів F2 розщеплення 3:1, що свідчить про домінантний моногенний характер успадкування. Форма колоса успадковується моногенно за типом неповного домінування. Аналіз трансгресивної мінливості у F3-4 гібридів Triticumspelta L. × TriticumcompactumHost. показав, що найбільша частка позитивних трансгресій зафіксована за кількістю колосків (28,1-28,5%) і зерен (23,4-51,0%) у колосі та масою зерна з колоса (20,3-32,1%). Аналіз показників стабільності та адаптивності дозволив виділити лінію 201, що характеризується високою стабільністю (S2di=0,027), гомеостазом (Hom=193,3) та селекційною цінністю (Sc=3,9), та лінію 206, що поєднує високу врожайність (5,11 т/га) з високим гомеостазом (Hom=182,3) та селекційною цінністю (Sc=3,9). В результаті інтрогресивної гібридизації з TriticumcompactumHost. виявлено нові генетичні джерела, які характеризуються наявністю дефіцитних для селекції ознак і мають велике практичне значення для подальшої селекції та генетичного поліпшення спельти, оскільки вони можуть збагатити існуючий генофонд культури
 • Документ
  Віртуальна власність з позиції цифрової інтелектуальної економіки: теоретичні засади цифрового права
  (2023) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  У статті розглядається формування людино-цифрового середовища з позиції реального та віртуального, де домінують права людини на об’єкти інтелектуальної власності при використанні цифрових інструментів. Узагальнено наукові погляди на речове право як особливий вид права власності, об’єктом якого є безтілесні речі або безтілесне майно. Досліджено віртуалізацію власності, де формуються людино-цифрові системи з використанням новітніх цифрових технологій з додержанням цифрового права. Визначено ознаки віртуального права інтелектуальної власності стосовно реального права інтелектуальної власності. The article examines the formation of a human-digital environment as a society using digital technologies. It is studied from the standpoint of a real and virtual or material and relatively abstract environment where the rights to intellectual property objects dominate as a digital right of a person when using digital tools that enable the use of various digital technologies, as well as fundamental digital rights that require a new understanding. It is noted that the right of virtual property should be distinguished from the right of intellectual property and defined as a specific type of property right. The virtualization of intellectual property is considered as a process of transition from digital intellectual property to digital virtual intellectual property with the corresponding signs of the development or creation of new objects that have an economic value equivalent to material things. In the conditions of digital individualization, the main feature of property rights is the domination of a person over a virtual thing. Virtual space allows the owner of virtual objects to own, use and dispose of them. On the basis of the virtualization of property in the system of using technological platforms, a human-digital system is formed using the latest digital technologies and digital communication with the observance of digital law. A more complex phenomenon is considered in which virtual owner(s) or implicit owner(s) appear, relying on artificial intelligence. In this regard, the rights are dissolved in a system of transformed computer programs and digital technologies which is gaining pace of development of the digital human rights to digital objects or instruments of virtual property. They are replaced by a virtual or conditional author, a digital administrator as a digital person or a subject of digital legal relations where the value of the real right is lost as the domination of a person over a virtual thing, and only commercial economic dominates an interest that may take the form of a monopoly in the market of digital services. Virtual property is becoming the main legal construct in the sys- tem of the digital economy of intellectual property, where there are distinctive features of virtual intellectual property rights in relation to real intellectual property rights.
 • Документ
  Значення генетичних і біологічних особливостей рослин у формуванні урожаю буряків цукрових за різних строків сівби
  (2022) Глеваський, Володимир Іванович; Городецький, Олександр Сергійович; Куянов, Володимир Вікторович
  У статті вивчали питання впливу строків сівби різних біологічних форм буряків цукрових на продуктивність коренеплодів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Показано вплив строків сівби на проростання насіння, динаміку утворення та засихання листків буряків цукрових, кількість функціонуючих листків під час вегетації, а також динаміку наростання площі листкової поверхні буряків цукрових залежно від сортових особливостей і строків сівби. Як нестача, так і надлишок певного чинника негативно впливає на продуктивність рослин. Тому під час розробки агротехніки вирощування культури важливо враховувати строки сівби, специфіку дії мінеральних добрив, генетичні властивості гібридів, кліматичні і погодні умови, ґрунти, стани органогенезу, фази і міжфазні періоди росту та розвитку рослин. Оперативне управління процесом формування урожаю, враховуючи сортові особливості, протягом вегетаційного періоду через добір відповідних агротехнічних заходів і строків їх виконання необхідно проводити з урахуванням стану посівів і метереологічних умов. Науковою основою для агротехнічних заходів є теорія про динаміку формування урожаю. The article studied the impact of sowing dates of various biological forms of sugar beet on the productivity of root crops in specific soil and climatic conditions. The influence of sowing dates on seed germination, the dynamics of formation and drying of sugar beet leaves, the number of functioning leaves during the growing season, as well as the dynamics of the growth of sugar beet leaf surface area depending on varietal characteristics and sowing dates is shown. Both a lack and an excess of a certain factor negatively affect the productivity of plants. Therefore, during the development of agricultural techniques for crop cultivation, it is important to take into account the timing of sowing, the specificity of the action of mineral fertilizers, the genetic properties of hybrids, climatic and weather conditions, soils, states of organogenesis, phases and interphase periods of plant growth and development. Operational management of the process of crop formation, taking into account varietal characteristics, during the growing season through the selection of appropriate agrotechnical measures and the terms of their implementation must be carried out taking into account the state of crops and meteorological conditions. The scientific basis for agrotechnical measures is the theory of the dynamics of crop formation.
 • Документ
  Чи буде Україна з цукром?
  (2023) Коротинський, Олександр Володимирович
  У статті досліджено яке наразі внутрішнє споживання цукру. Які фактори вплинули на зростання експорту цукру до ЄС. Чому такі високі ціни на цукор склалися на ринку ЄС. Чи потрібно відкривати вільний ринок цукру у країнах ЄС. Які перспективи формування ціни на цукор протягом 2023 року. Які обсяги цукру прогнозовані до експорту протягом 2022/23 МР. Скільки підприємств планує працювати у сезоні 2023 року. The influence of the dealcoholization process on the change of organoleptic characteristics, physico-chemical parameters, and substances of the aromatic complexity of alcoholic wines is investigated in the paper examines. The organoleptic characteristics of alcohol-free wines based on samples from foreign producers were studied, and their featu- res were established, which consist of a not intense aroma with tones of overcooking and excessive acidity.
 • Документ
  Інтелектуалізація цифрової економіки: економіко-правовий погляд
  (2023) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  Узагальнено погляди інтелектуалізації цифрової економіки щодо змісту понять «інтелект» та «інтелектуалізація». Розглянуто інтелектуалізацію економіки як передачу функцій праці людини технічним засобам шляхом переходу від аналогового до цифрового методу запису і передачі інформації до комп’ютерної платформи цифровізації, з якою стискається право власності на віртуальні об’єкти. Підтримано використання цифровізації за змістом термінів диджитизація (оцифровування), диджиталізація (цифровізація) та диджитал (цифрова) трансформація як поетапного переходу до цифрового устрою в людино-цифровому середовищі. The author generalized scientific views on the intellectualization of the digital economy from the standpoint of revealing the meaning of «intelligence» and «intellectualization». The intellectualization of the economy is considered as a consecutive stage of the transfer of the fundamental functions of labour from a person to technical means which led to its new quality — digitalization, where it is reproduced the process of transition from analogue to digital method of recording and transmitting information. Such a technical and technological trans- formation contributed to the formation of a digitalization computer platform which repro- duces the process of combining human intellectual resources with information and communi- cation technologies which is a systemic progressive innovative formation with great opportunities, into which computer equipment, technology, telecommunications, and digital software methods of their use are simultaneously developed and combined, as well as which is facing with the problem of ownership of virtual objects and virtual assets, which can certify property rights, in particular the rights of claim to other objects of civil rights. It is noted that the digitalization computer platform in terms of system elements has different rates of development of each of its components in relation to mastering, implementation, and dissemination in the socio-economic and human-digital environment, which requires appropriate coordination. The human-digital environment is a society using digital technologies, where digital rights dominate. From a practical perspective, the principles of the emergence and use of digitization objects are supported in the mean- ing of the terms: digitization, digitalization and digital transformation, depending on the use, role, and participation in digital processes, that allows to justify the sequence of steps in the development of digital economy, at the same time as stages of transition to a digital order in a human-digital environment. Digitization as a process in which a human-digital system is formed, in which the process of transferring information from the source (com- municator) to the recipient is carried out, using the latest digital technologies and digital communication in compliance with digital law.
 • Документ
  Оцінка якості безалкогольного вина, виготовленого шляхом дистиляції
  (2022) Успаленко, Ольга Василівна; Білько, Марина Володимирівна; Кучеренко, Володимир Михайлович
  У статті досліджено вплив процесу деалкоголізації на зміну органолептичних характеристик, фізико-хімічних показників і речовин ароматичного комплексу алкогольних вин. Виробництво безалкогольних вин є актуальним напрямком сучасного виноробства, адже їх споживання стає однією із основних тенденцій, яка формує індустрію напоїв і має соціальну складову. Український ринок безалкогольних вин представлений лише зразками іноземних виробників, а виробництво вітчизняних безалкогольних вин стримується внаслідок недостатньої інформації в напрямку підбору технології деалкоголізації та впливу на їх якість. The influence of the dealcoholization process on the change of organoleptic characteristics, physico-chemical parameters, and substances of the aromatic complexity of alcoholic wines is investigated in the paper examines. The organoleptic characteristics of alcohol-free wines based on samples from foreign producers were studied, and their featu- res were established, which consist of a not intense aroma with tones of overcooking and excessive acidity.
 • Документ
  Методологічні засади нової парадигми розвитку теорії національної інтелектуальної безпеки
  (2022) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  У статті розглядається теорія та методологія побудови і функціонування системи національної безпеки на принципах майнових прав інтелектуальної власності, яка перебуває в полі постійних наукових дискусій, оскільки не сформовано цілісний науковий підхід до розвʼязання вказаної проблеми. Загальним принципом формування методології нової парадигми розвитку теорії національної інтелектуальної безпеки є розгляд складової національної безпеки у сфері державної безпеки України, яка має взаємозвʼязки з окремими видами національної безпеки, що є її елементами, та зі сферою національної системи інтелектуальної власності, що спирається на національне законодавство, державні та судові органи. The article examines the theory and methodology of the construction and functioning of the national security system based on the principles of property rights of intellectual property, which are in the field of constant scientific discussions, since a holistic scientific approach to the solution of the specified problem has not been formed.
 • Документ
  Вплив способів вирощування насіння триплоїдного ЧС гібрида буряків цукрових на посівні якості насіння та продуктивні властивості фабричних коренеплодів
  (2022) Глеваський, Володимир Іванович; Куянов, Володимир Вікторович; Примак, Іван Дмитрович; Малик, Дмитро Анатолійович
  Вплив способів вирощування насіння триплоїдного ЧС гібрида буряків цукрових на посівні якості насіння та продуктивні властивості фабричних коренеплодів. The influence of methods of growing seeds of the triploid CS hybrid of sugar beets on the sowing quality of seeds and the productive properties of industrial root crops.
 • Документ
  The impact of European integration on the marketing security of domestic business
  (2022) Bogma, Olena; Silakova, Hanna; Vialets, Oksana
  У сучасних умовах господарювання забезпечення маркетингової складової економічної безпеки, яка відповідає за затребуваність продукції ринком і можливості провадження успішної ринкової діяльності підприємств, є надзвичайно актуальним, особливо в умовах активізації процесу європейської інтеграції України, яка матиме величезні трансформаційні наслідки як для країни, так і для її бізнесу. Метою статті є систематизація позитивних і негативних наслідків впливу процесу європейської інтеграції на маркетингову складову економічної безпеки бізнесу в Україні як центральної ланки національної економічної системи. У теоретико-методичній площині досліджено трактування маркетингової складової економічної безпеки підприємства з погляду окремих авторів, що дозволило формулювати авторське визначення досліджуваної дефініції. На основі використання системного підходу розглянуто можливості та загрози європейській інтеграції України щодо впливу на маркетингову безпеку вітчизняних підприємств у розрізі основних елементів маркетингової концепції «4Р»: product (товар), price (ціна), place (місце на ринку) та promotional (просування). Розглянуто можливості та загрози європейській інтеграції для маркетингової безпеки вітчизняного бізнесу в розрізі елементу people (люди, споживачі, персонал) та вивчено переваги здійснення ринкової діяльності вітчизняними підприємствами за рахунок реалізації Україною стратегії євроінтеграції. Встановлено необхідність подальшої реалізації Україною проєвропейських реформ для повноцінного використання вітчизняним бізнесом переваг процесу європейської інтеграції. Перспективним напрямком подальших досліджень є вдосконалення використовуваних вітчизняним бізнесом маркетингових стратегій і тактики в умовах функціонування «за європейськими стандартами». In modern conditions of the economic management, ensuring the marketing component of economic security, which is responsible for the demand for products in the market and the possibility of successful market activities of enterprises, is extremely important, especially in the context of activation of the process of the European integration of Ukraine, which will have huge transformational consequences for both the country and its business. The purpose of the article is to systematize the positive and negative consequences of the influence of the European integration process on the marketing component of the economic security of business in Ukraine as the central link of the national economic system. In the theoretical and methodological plane, the interpretation of the marketing component of the economic security of an enterprise from the point of view of individual authors was studied, which made it possible to formulate the authors' own elaboration as to the definition under study. Based on the use of the system approach, the possibilities and threats of the European integration of Ukraine regarding the impact on the marketing security of domestic enterprises in the context of the main elements of the marketing conception “4P” are considered: product, price, place (place in the market), and promotional. The opportunities and threats of European integration for the marketing security of domestic business in the context of the people element (people, consumers, and staff) are considered, and the advantages of market activity by domestic enterprises through the implementation of the European integration strategy by Ukraine are studied. The need for further implementation of pro-European reforms by Ukraine is determined for full-range use of the advantages of the European integration process by domestic business. A promising direction for further research is the improvement of marketing strategies and tactics used by domestic business in the conditions of functioning “up to European standards”.
 • Документ
  The impact of European integration on the economic security of business in Ukraine
  (2022) Bogma, Olena; Silakova, Hanna; Vialets, Oksana
  У статті обґрунтовано актуальність дослідження впливу євроінтеграції України на рівень економічної безпеки вітчизняних підприємств як центральної ланки економічної системи країни. Систематизовано позитивні та негативні наслідки впливу євроінтеграційного процесу на економічну безпеку бізнесу в Україні. Визначено основні сценарії впливу процесу євроінтеграції України на економічну безпеку її бізнесу, розглянуто їх зміст, встановлено напрямки позитивних та негативних змін для економічної безпеки підприємств у розрізі окремих сценаріїв. . Визначено основні внутрішні та зовнішні чинники, що гальмують процес євроінтеграції України. The article substantiates the relevance of studying the impact of European integration of Ukraine on the level of economic security of domestic enterprises as a central link in the country's economic system. The positive and negative consequences of the influence of the European integration process on the economic security of business in Ukraine are systematized. The main scenarios of the impact of the process of European integration of Ukraine on the economic security of its business are determined, their content is considered, the directions of positive and negative changes for the economic security of enterprises in the context of certain scenarios are established. The main internal and external factors that hinder the process of European integration of Ukraine have been identified.
 • Документ
  Strategic diagnostics in the system of controlling the financial results of the enterprise
  (2022) Silakova, Hanna; Vialets, Oksana; Batrakova, Tetiana; Mykhailenko, Olha; Ovdii, Olena
  The mathematical model and approaches have been developed using the entropy method and the time series method for comparative analysis of variants of complex application of management solutions for the formation of optimal management actions based on strategic diagnostic data. An algorithm of strategic diagnostics in the system of controlling the financial results of the enterprise was created. The proposed vector criteria, their rate of change detected during the controlling, and their threshold values become an indicator that the current financial and production condition of the enterprise requires decisions to neutralize risks and improve the financial condition of the enterprise. Розроблена математична модель і підходи з використанням методу ентропії та методу часових рядів для порівняльного аналізу варіантів комплексного застосування менеджментом рішень для формування оптимальних управлінських дій на основі даних стратегічної діагностики. Створено алгоритм стратегічної діагностики в системі контролінгу фінансових результатів діяльності підприємства. Запропоновані векторні критерії, темпи зміни яких, виявлені під час проведення контролінгу, та їх граничні значення стають індикатором того, що наявний фінансовий і виробничий стан підприємства потребує прийняття рішень задля нейтралізації ризиків і покращення фінансового стану підприємства.
 • Документ
  RACE-технологія при розробці імеджевої рекламної та PR-кампанії підприємства
  (2021) Пєтухова, Ольга Михайлівна; Степанчук, Світлана Олександрівна; Грущенко, Альвіна Віталіївна
  В статті охарактеризовано сутність, зміст та принципи застосування «RACE» технології при розробці іміджевої рекламної чи PR-кампанії, як основного методу, що застосовується в практичній діяльності як вітчизняних так і закордонних підприємств та організацій. Базується «RACE» технологія на чотирьох етапах, а саме: дослідженнях, формуванні активних рекламних або PR-дій, вибору засобів комунікації, оцінки очікуваних та фактичних результатів. Всі перераховані етапи тісно взаємопов’язані між собою і, якщо пропустити один із зазначених етапів, то рекламна чи PR-кампанія може втратити свою економічну чи комунікативну ефективність, а отже і прибутковість для підприємства. Тому все більше підприємств намагаються знайти просту й водночас ефективну технологію для комунікації зі споживачами та впливу на їх рішення. Проблематика визначення поняття та особливостей застосування технології «RACE» у наукових працях з управління рекламними та PR-кампаніями з’явилися відносно недавно. При цьому такі відомі технології, як «AIDA», «4P»-«8Р», «4C» та інші вивчаються вченими і застосовуються практиками вже тривалий час, це в свою чергу, доводить актуальність обраної теми і те, що достатньо багато питань окресленої сфери діяльності розкрито частково та потребують додаткових досліджень. У статті розглянуто сучасні теоретичні підходи щодо використання технології «RACE» при розробці рекламних та PR-кампаній, а також досліджено практичні аспекти застосування даної методики - при розробці іміджевої рекламної кампанії для безалкогольного солодкого напою ТМ «Живчик» ПрАТ «Оболонь». Під час проведення попереднього дослідження для розробки іміджевої рекламної кампанії для ПрАТ «Оболонь» було визначено цільову аудиторію та портрет споживача продукції ТМ «Живчик», проаналізовано конкурентів компанії, платформи для комунікації, складено медіаплан рекламних та PR-активностей, сформовано бажані очікувані результати ефективності. Подальшими перспективами майбутніх досліджень з обраної теми є впровадження інноваційних технологій при розробці іміджевих рекламних та PR-кампаній, а також проведення більш детальних досліджень щодо їхньої економічної та комунікаційної ефективності в майбутньому. This article describes the definition, content and principles of «RACE» technology in the development of image advertising or PR-campaign, as the main method used in practice by both domestic and foreign companies and organizations. «RACE» technology is based on four stages, namely: research, the formation of active advertising or PR-actions, the choice of means of communication, evaluation of expected and actual results. All of the above stages are closely interrelated and subordinate to each other, and if you miss one of these stages, the advertising or PR-campaign will lose its economic or communication effectiveness, and hence profitability for the company. Therefore, more and more companies are trying to find a simple and effective technology for communicating with consumers and influencing their decisions. The problem of defining the concept and features of the application of "RACE" technology in scientific work on the management of advertising and PR-campaigns appeared relatively recently. At the same time, such well-known technologies as «AIDA», «4P» - «8P», «4C» and others are studied by scientists and used by practitioners for a long time, which in turn proves the relevance of the chosen topic and the fact areas of activity are partially disclosed and require additional research. Modern theoretical approaches to the use of «RACE» technology in the development of advertising campaigns are discussed in this article, and the application of this technique is studied by example in the development of the image advertising campaign for soft drink TM «Zhyvchyk» PAC «Obolon». During the preliminary research to develop the image advertising campaign for PAC «Obolon», the target audience and portrait of the consumer of TM «Zhyvchyk» products were determined, the company's competitors, communication platforms were analyzed, a media plan of image advertising and PR activities was drawn up, and the desired expected efficiency results were formed. Further prospects for future research on the chosen topic are the introduction of innovative technologies in the development of image advertising and PR-campaigns, as well as more detailedresearch on their economic and communication effectiveness in the future.
 • Документ
  Чому залізобетонні, а не металеві силоси?
  (2021) Жук, Олег; Муха, Володимир Миколайович; Куянов, Володимир Вікторович; Миропольський, Олександр Михайлович
  У статті наведено інформацію щодо залізобетонних конструкцій для аграріїв, які пропонує компанія ТОВ «Вольф Систем». Описані основні переваги залізобетонних конструкцій та їхні особливості. The article provides information on reinforced concrete structures for farmers, offered by Wolf System company. The main advantages of reinforced concrete structures and their features are described.
 • Документ
  Вісті з Міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2021
  (2021) Муха, Володимир Миколайович; Пономаренко, Олександр Іванович; Куянов, Володимир Вікторович; Миропольський, Олександр Михайлович
  У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яка була представлена на ІХ Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки «АGROEXPO-2021». Вона проходила з 29 вересня по 2 жовтня. У виставці взяли участь 512 компаній-експонентів та близько 500 учасників «Покровського ярмарку». Загальна кількість відвідувачів виставки в 2021 році склала понад 47000. «AGROEXPO» – найбільша вистав- ка України, яка також входить до десятки найбільших виставок Європи. Виставкова площа комплексу має рекордні для України розміри – 125000 м2. The article provides information about agricultural machinery, which was presented at the IX International Agro-Industrial Exhibition with a field demonstration of machinery "AGROEXPO-2021". It took place from September 29 to October 2. The exhibition was attended by 512 exhibiting companies and about 500 participants of the Pokrovsky Fair. The total number of visitors to the exhibition in 2021 was over 47,000. AGROEXPO is the largest exhibition in Ukraine, which is also one of the ten largest exhibitions in Europe. The exhibition area of the complex has a record size for Ukraine - 125,000 m2.
 • Документ
  Мodel approach to estimating the cost of transfer of integral intangible system (technology)
  (2022) Butnik-Siverskiy, Oleksandr; Doroshenko, Oleksandr; Borko, Yuliia; Khomenko, Volodymyr
  Evaluation of the cost of the commercial transfer of a complete intangible system (technology) from the point of view of the creation and implementation of new generation production, in contrast to the evaluation of individual objects of intellectual property law. Methodology. To determine the value of a complete intangible system (technology), a model approach is used using formulas according to the algorithm of using investments in the development of innovative technology, taking into account the time factor of costs and results, realized and received before and after the accounting year (period) using a discount factor. Conclusions. The presented model approach to assessing the value of the commercial transfer of innovative technology is not considered for individual objects of intellectual property law, but as a comprehensive assessment of the value, where the object of the valuation is the property rights of an integral intangible system (technology), which significantly expands the possibilities of the transfer of property rights intellectual property and implementation of an innovative technical and technological project of production of a new generation, connected with a complete intangible system (technology), aimed at obtaining profit (income). Originality. A fundamentally profitable commercial transfer of innovative technology is proposed, which is a complete intangible system, as a set of scientific and engineering knowledge, embodied in methods and means of work, sets of material factors of production, types of their combination to create a certain product or service. This leads to a synergistic effect based on the results of the sale of innovative products in the form of profit (income). An important condition for the property right value of a technology object is its quantitative value, when it becomes identical (equivalent) to the value of the material embodiment of the technology object or the medium presented in an objective form, that is, available for perception by other persons. Practical meaning. The proposed model approach of the commercial transfer of the comprehensive assessment of the value of the property rights of a complete intangible system (technology) significantly expands the possibilities of spreading innovative technologies aimed at the creation and implementation of new generation production in the real sector of the economy, which will contribute to increasing its efficiency and filling the country's budget. Оцінка вартості комерційного трансферу цілісної нематеріальної системи (технології) з позиції створення та впровадження виробництва нового покоління на відміну від оцінки окремих об‘єктів права інтелектуальної власності. Методологія. Для визначення оцінки вартості цілісної нематеріальної системи (технології) використовується модельний підхід з застосуванням формул за алгоритмом використання інвестицій в розробку інноваційної технології з урахуванням фактору часу витрат і результату, здійснюваних і одержуваних до і після розрахункового року (періоду) з використанням коефіцієнта дисконтування. Висновки. Представлений модельний підхід до оцінки вартості комерційного трансферу інноваційної технології розглядається не по окремим об‘єктам права інтелектуальної власності, а як комплексна оцінка вартості, де об‘єктом вартісної оцінки є майнові права цілісної нематеріальної системи (технології), що суттєво розширює можливості трансферу майнових прав інтелектуальної власності та впровадження інноваційного техніко-технологічного проекту виробництва нового покоління, пов‘язаного з цілісною нематеріальною системою (технологією), спрямованого на отримання прибутку (доходу). Оригінальність. Запропоновано принципово вигідний за оцінкою комерційний трансфер інноваційної технології, яким є цілісна нематеріальна систему, як сукупність наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги. Це приводить до отримання синергетичного ефекту за результатами продажу інноваційної продукції у вигляді прибутку (доходу). Важливою умовою вартості майнового права об‘єкта технології є її кількісне значення, коли воно стає тотожною (еквівалентною) вартості матеріального втілення об‘єкта технології або носія представленого в об'єктивній формі, тобто доступній для сприйняття іншими особами. Практичне значення. Запропонований модельний підхід комерційного трансферу комплексної оцінки вартості майнових прав цілісної нематеріальної системи (технології), суттєво розширює можливості поширення інноваційних технологій, спрямованих на створення та впровадження виробництва нового покоління в реальному секторі економіки, що сприятиме підвищенню її ефективності та наповнення бюджету країни.
 • Документ
  Визначення інтенсивності кисломолочного аромату у ферментованих вершках
  (2014) Жукова, Ярослава Фридріхівна; Король, Цвітана Олександрівна; Петрищенко, Сергій Станіславович
  Запропоновано використовувати співвідношення масової частки оцтової до масляної кислоти, як хімічного критерію інтенсивності кисломолочного аромату вершків. Показано, що культури L. diacetylactis мають найбільший потенціал щодо ароматизації продукту, порівняно з культурами L. cremoris та L. lactis. Співвідношення суми лактонів (δС(8+10+12)) до суми ЛЖК для вершків, ферментованих культурами L. diacetylactis, варіювало від 0,3 до 0,5, для культур L. cremoris – від 0,13 до 0,26; для L. lactis – від 0,1 до 0,14. Показано, що культури L. cremoris не мають високої кореляції між вмістом лактонів, летких жирних кислот та молочної кислоти, на відміну від культур L. lactis та L. diacetylactis, що вказує на відмінність їх метаболічних процесів.
 • Документ
  Судово-правові та економічні механізми охорони права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: проблеми і перспективи
  (2021) Федоренко, Владислав Леонідович; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Коваленко, Валентин Васильович
  У статті висвітлені актуальні проблеми удосконалення судово-правових і економічних механізмів охорони права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та міжнародного законодавства у цій сфері. Аналізуються загрози для суспільства та держав від іллегальної діяльності в сфері інтелектуальної власності, яка призводить до перебування Україні в Топ-5 держав (щорічний «Спеціальний Звіт 301» USTR) із найбільшими обсягами тіньової економіки, значну частку якої становлять тіньові операції в сфері інтелектуальної власності. Тому, детінізація стає одним із основних пріоритетів державної політики в сфері інтелектуальної власності, що формує повагу до права на об’єкти інтелектуальної власності, забезпечує його утвердження в суспільстві та державі й ефективний захист добросовісних правовласників. Наголошується, що кроки України зі створення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) щодо удосконалення в сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності є важливими, але недостатніми без подальшого посилення судово-правових і економічних механізмів захисту права на інтелектуальну власність.
 • Документ
  Экономическаяя оценка мероприятий по внедрению новы профилей поверхности катания колес подвижного состава железных дорог
  (2010) Блохина, Анна Сергеевна
  На прикладі порівняння двох типів профілів продемонстровано застосування методів економічної оцінки технічного проекту. On the example of comparison of two types of profiles an application of the method of economical assessment of a technical project is demonstrated.