Фактори формування ризику підприємницької діяльності при виробництві сільськогосподарської продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Предметом даної статі є аналіз факторів які визначають рівень ризику, та рівень ризику в діяльності сільськогосподарських підприємств. Проведено дослідження поняття «ризик». Наголошується, що одним з шляхів уникнення ризику є диверсифікація виробництва. Метою даної роботи є оцінка факторів ризику в діяльності сільськогосподарських підприємств. В якості факторів ризику були досліджено ціну та урожайність по групі зернових та технічних культур. Констатується, що по всіх культурах чітко простежуються коливання цін. Вони, в переважній більшості випадків пов'язані з їх падінням в серпні-жовтні місяці та зростанням – в січні-травні. У 2013 році відповідно на кукурудзу, соняшник та жито, а у 2014 – на кукурудзу, соняшник та ріпак. З метою виявлення взаємозалежності зміни цін на окремі культур було здійснено розрахунок кореляційної аналіз. Кореляційний аналіз по динаміці урожайності виявив, що пшениця в найбільшій мірі пов'язана з урожайністю кукурудзи на зерно, житом, а в найменшій мірі – з соняшником. По соняшнику найбільший тісна залежність мала місце з урожайністю ріпаку, а в найменшим чином вона була пов'язана з урожайністю по пшениці та ячменю. Ці результати дають можливість спрогнозувати вірогідність одночасного «невдалого» по двох або більше культурам. За результатами дослідження підкреслюється, що головним напрямком мінімізації даних ризиків повинна стати диверсифікація виробництва, яка повинна бути пов'язана з розширенням збуту та вертикальною інтеграцією. Крім того , повинна бути сформована така структура витрат та доходів при виробництві продукції рослинництва, які б забезпечили максимальний ефект при мінімальних можливих ризиках. The subject matter of this article consists in an analysis of the factors determining the risk level as well as the risk level related to the activities of agricultural enterprises. A study of the "risk" concept has been undertaken. It has been noted that one of the ways to avoid risk is to diversify production. This research is aimed at assessing the risk factors in the activities of agricultural enterprises. The risk factors that have been studied included the price and the yield across a group of cereal and industrial crops. It is stated that fluctuation of prices can clearly be seen across all crops. They are generally associated with their fall in August through October and rise in January through May. In 2013 – for corn, sunflower seed and rye, and in 2014 – for corn, sunflower seed and rapeseed respectively. A correlation analysis along with calculation was performed to identify the interdependence of changes in prices for certain crops. The correlation analysis of the dynamics of yield allowed to find out that the yield of wheat crops is most strongly associated with the yield of corn and rye crops, and least strongly – with the yield of sunflower crops. As for sunflower crops, the closest relationship was found to be present with the yield of rape crops, and it was least strongly associated with the yield of wheat and barley crops. These results make it possible to predict the probability of simultaneous "failure" for two or more crops. Research findings emphasize that the main focus of minimizing these risks should be the diversification of production which should be associated with the increase of sales and forward integration. Besides, one should develop such pattern of receipts and expenditures in the production of agricultural products that would ensure the maximum effect with minimum possible risks.

Опис

Ключові слова

ризик, диверсифікація, кореляційна залежність, ціна, урожайність, ефективність, risk, diversification, correlation dependence, price, productivity, efficiency

Бібліографічний опис

Печко, В. С. Фактори формування ризику підприємницької діяльності при виробництві сільськогосподарської продукції / В. С. Печко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 2 (13). - С. 113–119.

Зібрання