Технології цукропродуктів і цукрозамінників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Українець, А. І. Технології цукропродуктів і цукрозамінників : навч. посіб. / А. І. Українець, Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко.– К.: НУХТ, 2009.– 231 с.

Анотація

Наведено матеріали світових досягнень науки і техніки в галузі технології цукропродуктів і цукрозамінників, сучасні класифікації солодких речовин, описано властивості цукропродуктів і цукрозамінників, їх застосування та вплив на організм людини. Кожен розділ посібника закінчується запитаннями для самоперевірки, що дає змогу акцентувати увагу студентів на головних аспектах дисципліни. Для студентів технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що готують фахівців для харчової промисловості, може бути корисним для аспірантів, наукових працівників і керівників підприємств харчової промисловості. The materials of the world's scientific and technological achievements in technology sugar product and substitutes, modern classification of sweet substances described properties sugar product and substitutes , their use and effects on the human body. Each chapter ends with questions to guide self, allowing students to focus on the main aspects of the discipline. For students of technological specialties of higher educational institutions that train specialists for the food industry can be useful for graduate students, researchers and leaders of the food industry.

Опис

Ключові слова

цукропродукти, sugar product, цукрозамінники, світові досягнення, класифікація, солодкі речовини, вплив на організм, substitutes, world achievements, classification, impact on the body, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис