Основи будівництва в галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даному конспекті лекцій розглянуто основи проектування промислових будівель підприємств мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Висвітлені основні питання щодо проектування будівель мікробіологічних та фармацевтичних виробництв: загальні відомості про будівлі, споруди, архітектурно-будівельні креслення, класифікацію та вимоги до виробничих будівель; об`ємно-планувальні рішення промислових будівель (вибір поверховості, сітка колон, висоти приміщень, ширини та висоти прольоту); типізацію та уніфікацію промислових будівель та їх елементів; стандартні схеми промислових будівель, основні принципи компонування, правила вибору типу будівлі; конструктивні елементи промислових будівель (фундаменти; колони одноповерхових і багатоповерхових будівель; міжповерхові перекриття багатоповерхових промислових будівель; покриття промислових будівель; покрівлі; стіни, перегородки, сходи, ліфти, вікна, двері, ворота, підлоги промислових будівель); основні правила прив’язки колон і огороджуючих конструкцій до розміткових осей та ін. Враховуючи, що конспект лекцій є навчальним, в ньому наведені спрощені норми проектування будівель. Набуті знання і вміння після опанування дисципліни «Основи будівництва в галузі» будуть використані студентами під час роботи над дипломним проектом в розділі «Будівельна частина».
The planning of industrial buildings of enterprises of microbiological and pharmaceutical productions is considered in this compendium of lectures. The basic questions of the planning of buildings of microbiological and pharmaceutical productions are lighted up: general information about buildings, buildings, classification and requirements, to production buildings; by volume of-plan decisions of industrial buildings (net of columns, heights of apartments, width and height of flight); typification and standardization of industrial buildings and their elements; standard charts of industrial buildings, basic principles of arrangement, rules of typeselection building; structural elements of industrial buildings (columns of one-story and multistory buildings; of multistory industrial buildings; coverage of industrial buildings; roofs; walls, elevators, windows, doors, gate, floors of industrial buildings).

Опис

Ключові слова

промиcлові будівлі, industrial buildings, конструктивні схеми, structural charts, уніфікація, standardization, об'ємно-планувальні рішення, step of column, вимоги GМР, requirements of GМР, допоміжне приміщення, auxiliary apartment, конструктивний елемент, structural element, фундамент, foundation, перегородка, partition, тип будівлі, building type, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Основи будівництва в галузі : конспект лекцій для студ. напряму 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко. – К. : НУХТ, 2011. – 110 с.