Динаміка розвитку виноградарства і виноробства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто розвиток галузей виноградарства і виноробства, продукція яких користується надзвичайним попитом в Україні. Здійснено аналіз динаміки основних показників розвитку виноградарства за 2010 – 2013 роки в розрізі оцінки загальної площі виноградних насаджень, їх плодоносності, урожайності, валового збору та питомої ваги в розрізісільського-господарських підприємств та господарств корпорації «Укрвинпром». Наведено результати аналізу динаміки за 2010–2013 роки виробництва виноробної продукції з позиції класифікації виноградних вин, де покладено різні ознаки, які мають відповідне відношення до технології та економіки виробництва, її структури, а сааме виробництва виноградного вина, вин столових з фактичною концентрацією спирту від 9 до 13%,. з концентрацією спирту більше 15%, виробництва вин «Шампанського України», вин ігристих, коньяків, брендів, та виробництво вермутів та аналогічних виробів. Визначено, що результати аналізу динаміки виноробства в Україні свідчить про структурні зміни та кон‘юнктуру ринку вина, які враховують попит споживача. The article considers viticulture and winemaking branches development, whose production has extraordinary demand in Ukraine. The author analyses the dynamics of the main indicators of viticulture development for 2010 - 2013 years in the context of vineyards total area assessment, their fruitfulness, crop capacity, total crop and the proportion in the view of agricultural enterprises and farms of “UKRWINEPROM” corporation. The author brings the results of the analysis of wine production producing dynamics for 2010 - 2013 years from the position of grape wines classification by various features which have appropriate relation to the technology and economics of production, its structure, namely: producing of grape wine, table wines with actual alcohol concentration of 9 - 13% and alcohol concentration of more than 15%, producing of «Champagne Ukraine» wine, sparkling wines, grape brandy, brandy, producing of vermouth and similar products. The author determines that the results of the analysis of winemaking dynamics in Ukraine show structural changes and situation of wine market, that consider consumer demand.

Опис

Ключові слова

розвиток, виноградарство, виноробство, площі виноградних насаджень, урожайність, валовий збір, класифікація вин за ознаками, структура, development, viticulture, winemaking, vineyards areas, crop capacity, total crop, classification of wines by features, structure

Бібліографічний опис

Кучеренко, В. М. Динаміка розвитку виноградарства і виноробства в Україні / В. М. Кучеренко // Ефективна економіка. - 2014. - № 2. - С. 140 - 150.

Зібрання