Математичне моделювання руху харчових продуктів у барабанах, що повільно обертаються

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В харчових технологіях для перемішування, подрібнення, масажування, тендеризації, транспортування широко використовують технологічне обладнання робочими органами якого є барабани, що обертаються навколо осі з невеликою швидкістю. Технологічна спрямованість і ефективність оброблення залежить від конструктивних особливостей барабана і структурно-механічних властивостей продукту. Запропоновано математичну модель, яка дає можливість розрахувати траєкторію руху шматка м’яса і враховує зміни його структурно-механічних властивостей. Розрахунки виконано для барабанів з радіальними полками, коли коефіцієнт тертя ковзання не залежить від адгезії і є постійною величиною та коли залежить від адгезії. Адекватність результатів теоретичних досліджень підтверджено експериментальними даними.
In food technology for mixing, chopping, massaging, tenderyzatsiyi, transportation widely used process equipment working bodies which are drums that rotate around an axis at a low speed. Process orientation and processing efficiency depends on the design features a drum and structural and mechanical properties of the product. A mathematical model which enables to calculate the trajectory of a piece of meat and takes into account changes in its structural and mechanical properties. Calculations are performed for drums with radial shelves, when the coefficient of sliding friction is independent of adhesion and is constant and when depends on the adhesion.

Опис

Ключові слова

траєкторія руху м’яса в барабані, рух шматка в барабані, барабани з радіальними полками, масажування м’яса в шматках, trajectory of meat in the drum, movement piece in the drum, drums with radial shelves, massaging meat in pieces, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Математичне моделювання руху харчових продуктів у барабанах, що повільно обертаються / В. С. Гуць // Наукові праці НУХТ. - 2001. - № 10 - С. 124-125.

Зібрання