Математичні методи оптимізації та дослідження операцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Предметом навчальної дисципліни «Математичні методи оптимізації та дослідження операцій», на який повинна бути спрямована пізнавальна діяльність студентів, є задачі оптимізації практичної діяльності фахівців; математичні методи розв’язку задач оптимізації та дослідження операцій; алгоритми чисельних методів розв’язку різних типів задач оптимізації; правила та приклади побудови математичних методів виробничих процесів та задач прийняття рішень; алгоритми створення інформаційних технології прийняття рішень з використанням процедур їх оптимізації. Метою дисципліни є забезпечення базової профілюючої підготовки за спеціальністю, використання сучасних і перспективних математичних методів та програмних засобів розв’язання задач різної практичної направленості в економіці, техніці, управлінні, на виробництві та соціальної сфері.
The subject of discipline "Mathematical methods of optimization and operations research", which should be directed cognitive activity of students is the optimization problem of practice specialists, mathematical methods for solving optimization problems and operations research, algorithms of numerical methods for solving different types of optimization problems; rules and examples of construction of mathematical methods of production processes and problems of decision-making algorithms for creation of information technology decision-making using optimization procedures. The purpose of discipline is to provide basic training in the specialty profiling, using modern and advanced mathematical methods and software problem solving of various practical orientation in the economy, technology, management of production and social sphere.

Опис

Ключові слова

програмні засоби, software, математичні методи, оптимізація, mathematical methods, optimization, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Математичні методи оптимізації та дослідження операцій: Метод. вказівки для вивчення дисципліни та викон. лаб. і контр. робіт для студентів спеціальності 6.080401 „Інформаційні управляючі системи та технології” напряму 0804 „Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навч. (Тема: “Задачі нелінійного програмування (частина 2”) / Уклад.: В. В. Самсонов, Т. М. Горлова. – К.: НУХТ, 2008. – 23 с.