Причини втрат бурякомаси і цукру при переробці цукрових буряків та шляхи їх зменшення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті приведений аналіз роботи цукрових заводів України в сезон переробки буряків 2015 2016 років і отриманих кінцевих результатів. Зокрема, зроблений аналіз кількості прийнятих і перероблених цукрових буряків, а в основному, величин втрат бурякосировини 36-ю працюючими в сезон цукровими заводами, а вони дуже великі. Виявлено основні причини завищених втрат сировини і ііукру в бурякопідготовчих відділеннях цукрових заводів України, а також аргументовано висловлено заходи по зменшенню витрат сировини і цукру на цукрових заводах України в майбутньому. In this article the analysis of operation ofsugar zawodowymi in season beet processing 2015 2016 and the final results. Specifically, the analysis of the quantity of accepted and processed beet, and mostly the amount of loss of steklomassy 36 and working in a season, sugar factories, and they are very large. The main causes of increased losses of raw sugar sociopathological departments of sugar factories of Ukraine and convincingly expressed measures to reduce losses steklomassy and sugar in sugar factories of Ukraine for the future.

Опис

Ключові слова

призаводський бурякопункт, втрати, подрібнення, шляхи зменшення втрат, коефіцієнт заводу, prizavodskaya beet, losses, splitting up, ways to reduce losses, plant ratio

Бібліографічний опис

Хоменко, М. Д. Причини втрат бурякомаси і цукру при переробці цукрових буряків та шляхи їх зменшення / М. Д. Хоменко // Цукор України. – 2016. – № 10. – С. 21–23.

Зібрання