Використання цитратів цинку та магнію, одержаних методом нанотехнології, у хлібопеченні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед фізіологічно-функціональних інгредієнтів, що надають харчовим продуктам оздоровчих властивостей важливе місце посідають мінеральні речовини. Щодо хлібобулочних виробів, то проблема нестачі в них низки мінеральних речовин стоїть дуже гостро, адже переробка зерна в сортове борошно супроводжується суттєвими втратами цих мікронутрієнтів. На цей час для збагачення харчових продуктів мінеральними речовинами використовують в основному солі неорганічних кислот: карбонати, сульфати, фосфати, тощо. Проте мінерали в цій формі мають низьку біологічну доступність. Перспективним є використання хелатних (органічних) сполук мінеральних речовин, оскільки саме в такій хімічній формі вони функціонують в організмі. Among the physiologically functional ingredients that provide food products health properties important element minerals. As for baked goods, the problem of shortage of them a number of mineral matter is very serious, because the grain processing in High quality flour accompanied by a significant loss of micronutrients. At this time, for fortification of food minerals used in basic salts of inorganic acids: carbonates, sulfates, phosphates, etc.. However, minerals in the form of low bioavailability. perspective is use chelated (organic) compounds of minerals, as it is in this chemical form they function in the body.

Опис

Ключові слова

магній, нанотехнології, цинк, magnesium, nanotechnology, zinc, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дробот, В. І. Використання цитратів цинку та магнію, одержаних методом нанотехнології, у хлібопеченні / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, В. Г. Каплуненко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 60.