Спосіб приготування сусла для темного пива (Патент на винахід № 114994)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропоновано спосіб приготування сусла для темного пива, який передбачає отримання затору із подрібненого світлого пивоварного солоду, його оцукрення, фільтрування затору, кип’ятіння сусла з хмелем, приготування екстракту обсмаженого цикорію змішуванням подрібненого цикорію з водою і витримки суміші у екстракторі, змішування охмеленого сусла з водним екстрактом, згідно корисної моделі екстрагування водорозчинних речовин цикорію проводять при температурі 85…90 оС, гідромодулі 1:1-1:10 протягом 50…60 хв., а температура у екстракторі підтримується за рахунок теплоти вторинної пари, що надходить із сусловарильного апарату. Співвідношення цикорію і води регулюють в залежності від концентрації початкового сусла, яка може бути 8…20 % мас. таким чином, щоб концентрація пивного сусла після змішування з екстрактом цикорію не змінювалась. Спосіб дозволяє підвищити розчинність інуліну, збільшити вихід екстрактивних речовин цикорію, забезпечити оптимальне співвідношення інуліну і фруктози (3:2) для підвищення біологічної цінності і покращення органолептичних показників сусла для темного пива, виключає можливість інфікування екстракту цикорію через високі температури екстрагування його водорозчинних речовин і дозволяє підвищити стійкість пива при його зберіганні. Використання теплоти вторинної пари сусловарильного апарату дозволяє скоротити витрати гріючої пари на процес екстрагування цикорію. The authors propose a method of cooking wort for dark Beers, providing for the mash of crushed malt light brewing, it Azucena, filtration of the mash, boiling the wort with hops, the preparation of the extract of roasted chicory mix of chopped chicory with water and aging the mixture in extractor, mixing of hopped wort with water extract, according to the utility model extracting water-soluble substances of chicory is carried out at a temperature of 85...90°, module 1:1-1:10 for 50...60 min, and the temperature in extractor supported by the heat of the secondary steam coming from colourising apparatus. The ratio of the chicory and water is adjusted depending on the concentration of wort, which can be 8...20% of the masses. thus, the concentration of beer wort after mixing with extract of chicory has not changed. The method allows to increase the solubility of inulin, to increase the yield of extractives from chicory, to provide the optimal ratio of inulin and fructose (3:2) to increase the biological value and improve the organoleptic characteristics of the wort for dark Beers, eliminates the possibility of contamination of the extract of chicory using the high temperature extraction of water-soluble substances and to improve the stability of beer during storage. The use of heat secondary steam colourising of the device allows to reduce the cost of heating steam for the extraction process of chicory.

Опис

Ключові слова

затор, сусло, цикорій, екстракт, пиво, інулін, хміль, the mash, the wort, chicory, extract, beer, inulin, hops, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 114994 С2. Cпосіб приготування сусла для темного пива / Булій Ю.В., Куц А.М., Кошова В.М. – Заявлено 06.07.16; Опубл. 28.08.17, Бюл. № 16.

Зібрання