Майнові права інтелектуальної власності в сфері інтересів підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається актуальна проблема залучення в господарський обіг майнових прав інтелектуальної власності, що сприяє розвитку інноваційного підприємництва, де трансформація інтелектуальної власності – це складний інноваційний процес з позиції технологічного менеджменту, господарського або економічного механізму, що істотно підвищує ефективність функціонування виробничої системи у цілому. Складовою інноваційного підприємництва є набуття майнових прав інтелектуальної власності, які деталізуються з правових позицій, що є суттєвим для розуміння інтересів підприємництва, а також розглядається правове регулювання комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, яке спирається на комплекс нормативних актів та стимулюючі фактори розвитку інноваційного підприємництва. In the article the author reviews an actual problem of intellectual property rights involvement into business turnover, that contributes to the innovative business development, where the transformation of intellectual property – is a difficult innovative process from the position of technological management, business or economic mechanism, that significantly increases the efficiency of the production system functioning in general. As a part of innovative business there is an acquisition of intellectual property rights, which are detailed from the legal positions, that is essential for business interests understanding. The author also considers legal regulation of intellectual property commercialization, which is based on regulatory acts and stimulating factors of innovation business development.

Опис

Ключові слова

майнові права інтелектуальної власності, трансформація інтелектуальної власності, підприємець, інноваційне підприємництво, виробнича система, механізм комерціалізації, intellectual property rights, intellectual property transformation, entrepreneur, innovative business, production system, commercialization mechanisms

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Майнові права інтелектуальної власності в сфері інтересів підприємництва / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелект ХХІ. - 2016 - № 4. – С. 46-56.

Зібрання