Проблеми лінгвокогнітивних досліджень навчального процесу сучасного інженера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні досягнення когнітивної лінгвістики дозволяють робити спроби застосування фреймових моделей і особливостей менталітету студентів для покращення методик навчання іноземним мовам. Показано, що фреймова когнітивна модель – це формалізація акту формування концептуальної структури певних знань.
Modern achievements of cognitive linguistics try to use frame models and the feature soft hementality of students to improve the methods of teaching foreign languages. It is shown that frame cognitive modelis a formalization of the act forming the conceptual structure of certain knowledge.

Опис

Ключові слова

когнітивна лінгвістика, проблеми навчального процесу інженерів, вивчення іноземних мов, когнітивна модель, фреймова модель, менталітет, cognitive linguistics, problems of educational process of engineers, foreign language study, cognitive model, frame model, frame model, mentality, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Яненко, Л. П. Проблеми лінгвокогнітивних досліджень навчального процесу сучасного інженера / Л. П. Яненко // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : ІV Міжнародна науково-практична конференція, 6-8 квітня 2011р. - Т. 2. - С. 273-274.