ISO та ІРО як засіб набуття додаткових конкурентних переваг в індустріальній та трасформаційній економіці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Політика переважної орієнтації на корпоративного клієнта, характерна для нинішнього етапу розвитку сфери фінансових послуг, має змінити пріоритети у напрямку реальної підтримки малого та середнього бізнесу; украй нагальною є стратегічна потреба оптимального поєднання можливостей крупного капіталу з економічною підприємливістю малого та середнього бізнесу саме в фінансово-послуговому секторі національного господарства. Politics preferred orientation for the corporate client, a characteristic of the present stage of development of the financial services industry must change priorities in the direction of real support to small and medium-sized businesses, is a very important strategic need for an optimal balance of big capital and economic entrepreneurial small and medium business is in financial and serving sector of the national economy.

Опис

Ключові слова

процеси ресурсного залучення, використання фінансово-економічних моделей, докорінна реконструкція, resource processes involving, the use of financial and economic models, radical reconstruction, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. ISO та ІРО як засіб набуття додаткових конкурентних переваг в індустріальній та трасформаційній економіці / Т. В. Березянко // Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств : матеріали ІІ Всеукраїнської наково-практичної конференції. – Севастополь, СНТУ. – 2008. – С. 56.