Застосування лазерів у харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз властивостей і галузей застосування лазерного випромінювання дозволяє припустити можливість більш широкого його використання в технологічних процесах харчової промисловості. Вивчення та аналіз основних типів лазерів, їх енергетичних просторовочасових і спектральних характеристик, дії лазерного випромінювання на різні матеріали, а також експериментально проведені досліди по обробці харчових продуктів із використанням лазерного випромінювання різного діапазону довжин хвиль показали, що при обробці овочів, фруктів, хлібобулочних виробів, м'ясних, рибних продуктів, круп і так далі, можна використовувати газові технологічні лазери, які генерують ви-промінювання в інфрачервоних ділянках спектра. The analysis of properties and industries of application of laser radiation allows to assume possibility of its use in the technological processes of food industry. Study and analysis of basic laser types and their power spatio-temporal and spectral descriptions, operating of laser radiation on different materials, and also experimentally conducted experiment on food products’ treatment using laser radiation of different range of wave’s lengths showed that it is possible to use gas technological lasers that generate a radiation in the infra-red areas of spectrum at treatment vegetables, fruit, bakery wares, meat, fish products, groats etc.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, лазер, лазерне випромінювання, обробка, food products, laser, laser radiation, treatment, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Застосування лазерів у харчовій промисловості / О. Лукіяник, В. Сидоренко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 396.