Вплив радіаційного опромінення на процеси перекисного окиснення у Aspergillus versicolor

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впродовж останніх років зростає техногенне навантаження на біосферу, особливо небезпечним фактором є радіаційне забруднення. Зручною моделлю для вивчення радіоадаптативних пристосувань є мікроміцети, які завдяки широкій амплітуді адаптивних реакцій на дію різноманітних факторів поширенні у різноманітних умовах довкілля та займають домінуюче положення деструкторів. Мікроміцети є постійними компонентами біогеоценозів, тому мають ряд пристосувань до виживання в умовах підвищеного радіаційного фону, які до цього часу ще детально не вивченні. Відомо, що радіаційний вплив призводить до стимуляції вільнорадикальних процесів. In recent years, increasing human impacts on the biosphere, factor is particularly dangerous radioactive contamination. A convenient model for study radioadaptatyvnyh micromyceta devices is that due to the wide amplitude of adaptive responses to the action of various factors in the dissemination of various environmental conditions and dominates destructors. Micromycetes are permanent components of ecosystems, as have a number of adaptations to survive in conditions of high background radiation that previously as yet no detailed study. It is known that radiation exposure leads to stimulation of free radical processes.

Опис

Ключові слова

перекисне окиснення, Aspergillus versicolor, радіаційне опромінення, radiation exposure, lipid

Бібліографічний опис

Підгерська, Л. О. Вплив радіаційного опромінення на процеси перекисного окиснення у Aspergillus versicolor / Л. О. Підгерська // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 496.