Режими учіння студента при роботі з навчальною компютерною програмою тренажером "Deutsch nach Englisch"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Publishing House "Education snd Science"

Анотація

НКПТ уможливлює організацію індивідуального стиля учіння студента в трьох режимах роботи: керованому, динамічному й вільному. В межах цих режимів авторкою передбачено опції для додаткового створення викладачем НМ авторського супроводу аудиторної та самостійної позааудиторної роботи студентів з метою кореляції навчальних матеріалів НКПТ з професійно орієнтованими потребами певного вишу в контексті вимог ОКХ та ОПП конкретних напрямів: Організація туристичного обслуговування, Туризм, Обслуговування в ресторанах, Організація обслуговування в готелях. NKPT organization allows individual student learning styles in three modes: a controlled, dynamic and free. Within these modes author provides options for creating additional teacher support classroom NM copyright and independent class work students to study materials NKPT correlation with professionally oriented needs of a university in the context of EQC and OPP specific areas: organization of tourist services, Tourism, service in restaurants , Organization of services in hotels.

Опис

Посилаючись на результати експериментального навчання, авторка НКПТ радить студентам – майбутнім фахівцям готельно-ресторанної справи неодмінно дотримуватись рекомендацій викладача при роботі з НКПТ в межах керованого режиму учіння. Цей режим учіння рекомендується й користувачам, які бажають вивчати НМ самостійно згідно зі своїми професійно орієнтованими потребами, наприклад, на мовних курсах. Відповідно до особистих цілей навчання слухачів мовних курсів викладач може змінювати кількість аудиторних і позааудиторних занять на тиждень шляхом доповнення/скорочення навчальних матеріалів, тривалість навчання, пріоритети в цілях навчання професійно орієнтованого ДМ.

Ключові слова

авторська навчальна компютерна програма-тренажер, "Deutsch nach Englisch", author's study program Computer Simulator, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Бігич, О. Б. Режими учіння студента при роботі з навчальною компютерною програмою тренажером "Deutsch nach Englisch" / О. Б. Бігич, Я. В. Окопна // VI Міжнародна науково-практична конференція "Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2010" : Тези доповідей. Психологія та соціологія, Том 18. - С. 21-22.