Використання технології озонування в протруюванні насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах розглядається озонування як метод знезараження зерна, який показує високу ефективність у порівнянні з хімічним знезараженням. Він не тільки забезпечує ефективну дезінфекцію зерна, але й поліпшує схожість насіння і покращує його якісні показники. Крім того, озон є екологічно безпечною речовиною, яка швидко розкладається на звичайний кисень. Використання озону для обробки зерна в новій конструкції протруювача інерційно-фрикційного типу додатково забезпечує більш якісний захист від шкідників та мікроорганізмів. Таким чином, застосування озонування для знезараження зерна є ефективним, екологічно безпечним і економічно вигідним
The thesis discusses ozonation as a method of grain disinfection that shows high efficiency compared to chemical disinfection. It not only provides effective disinfection of grain, but also improves seed germination and improves its quality. In addition, ozone is an environmentally safe substance that quickly decomposes into ordinary oxygen. The use of ozone for grain treatment in the new design of the inertial-friction type seed dresser additionally provides better protection against pests and microorganisms. Thus, the use of ozonation for grain disinfection is efficient, environmentally friendly and cost-effective

Опис

Ключові слова

якість врожаю, обробка насіння, мікроорганізми, токсини, хімічне знезараження, озонування, crop quality, seed treatment, microorganisms, toxins, chemical disinfection, ozonation

Бібліографічний опис

Вечера, О. М. Використання технології озонування в протруюванні насіння / О. М. Вечера, В. В. Куянов / Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2023 р.