Спосіб виробництва ферментованого напою подовженого терміну зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва ферментованого напою подовженого терміну зберігання включає стадії приготування поживного розчину та його зброджування культурою чайного гриба Medusomyces gisevii для одержання збродженої рідини визначених значень вмісту сухих речовин та кислотності, фасування, коркування, доброджування та дозрівання напою у споживчій тарі, який відрізняється тим, що фасування здійснюють при залишковій кількості сухих речовин 2,5...10,5 %, кислотності 2,0...8,0 см3 розчину NaOH конц. 1 моль/дм3 на 100 см3 напою у тару, яка містить іммобілізаційний матеріал, розміщений по висоті напою у співвідношенні його об’єму до об’єму матеріалу як 1 до 1х10-2...1х10-4
The method of production of a fermented drink with an extended shelf life includes the stages of preparing a nutrient solution and its fermentation with a culture of kombucha Medusomyces gisevii to obtain a fermented liquid of defined values of dry matter content and acidity, packaging, capping, fermentation and maturation of the drink in a consumer container, which is characterized by the fact that packaging carried out with a residual amount of dry substances of 2.5...10.5%, acidity of 2.0...8.0 cm3 of NaOH solution conc. 1 mol/dm3 per 100 cm3 of drink in a container containing immobilization material placed at the height of the drink in the ratio of its volume to the volume of the material as 1 to 1x10-2...1x10-4

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра готельно-ресторанної справи, ферментовані напої, комбуча, чайний гриб, подовжений термін зберігання, fermented drinks, kombucha, extended shelf life

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 154360 UA, МПК C12G 3/02 (2019.01), C12N 11/12 (2006.01). Спосіб виробництва ферментованого напою подовженого терміну зберігання / Кашурін О. М., Прибильський В. Л., Дулька О. С. ; патентовласник Кашурін Олексій Миколайович; Прибильський Віталій Леонідович; Дулька Ольга Степанівна. – № u202301497 ; заявл. 06.04.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45.

Зібрання