Презентація як активний метод навчання англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Комунікативні вміння завжди вважалися запорукою успішності фахівця, показником його професіоналізму. На сучасному етапі у зв’язку з процесами глобалізації та інтеграції нашої держави до світової спільноти особливого значення набула іншомовна комунікативна компетенція, зокрема англомовна, для розвитку якої у студентів у процесі викладання ділової іноземної мови потрібно використовувати активні методи навчання, які забезпечують активність і різноманітність їхньої мисленнєвої та практичної діяльності у процесі засвоєння навчального матеріалу. Relationships have always been key to the success of a specialist, an indicator of his professionalism. At the present stage of the process of globalization and integration into the world community has gained special significance foreign language communicative competence, including the English, for which development of students in teaching Business language you want to use active learning methods that provide a variety of activities and their intellectual and practical activity in the process of learning.

Опис

Ключові слова

навчання, англійська мова, презентація, learning, English, presentation, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Галинська, О. М. Презентація як активний метод навчання англійської мови / О. М. Галинська // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 20-22.