Пристрій для визначення розпливання клейковини і тіста (патент на корисну модель № 125054)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до лабораторного обладнання і може бути використана для визначення показника розпливання клейковини і тіста шляхом вимірювання діаметру кульки клейковини чи тістової заготовки. Технічний результат полягає у підвищенні точності знімання показників та автоматизації процесу вимірювання і розрахунку досліджуваної величини. The utility model relates to laboratory equipment and can be used to determine the gluten and dipstick dispersion by measuring the diameter of a gluten or a dough ball. The technical result is to improve the accuracy of removing the indicators and automate the measurement process and calculate the investigated value.

Опис

Ключові слова

тісто, якість, лабораторія, сенсор, оцінювання, хлібопечення, dough, quality, laboratory, sensor, evaluation, bakery, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 125054 UA МПК G01N 33/10 (2006.01), G01B 9/00, A21C 14/00 Пристрій для визначення розпливання клейковини і тіста / Махинько В. М., Махинько В. А; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201712282 ; заявл. 12.12.2017 ; опубл. 25.04.2018 ; Бюл. №8, 2018.

Зібрання