Спосіб отримання вовняного жиру харчового призначення (патент на винахід 122023 C2)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до галузей харчової та легкої промисловості. Відповідно до способу отримання вовняного жиру харчового призначення перед екстрагуванням проводять підготовку вовни до вилучення вовняного жиру тіпанням, замочуванням у воді за температури 1-15 °C, за співвідношення вода:вовна 10-20:1 протягом 5-15 хв. у одну-чотири стадії, віджиманням і сушінням вовни до видалення вільної вологи. Екстрагування жиру здійснюють етанолом за температури 35-60 °C тривалістю 1-6 год. протитечійно до залишкового вмісту жиру на вовні 0,8-1,5 %, а з отриманої місцели видаляють розчинник дистиляцією під вакуумом. Отримують вовняний жир зі зменшеним вмістом пігментів, які дають забарвлення, і летких речовин, які дають запах продукту. Vinahid lie down to the galuzy of food and light industry. Vіdpovіdno before the method of removing the sour fat from the meal, before extracting, prepare the stool until the sour fat is removed, soaked in water at a temperature of 1-15 ° C, for spіvvіdnosnennia water: 10-20: 1 stretch 5-15 min. at one-chotiri stage, vіdzhimannyam i sushіnnyam vodalennya vіlnoї vologa. Extraction of fat is carried out with ethanol at a temperature of 35-60 ° C for a period of 1-6 hours, leaking until there is excess fat on the outside of 0.8-1.5%, and after removing the purpose, remove the distiller under vacuum. Eliminate the smell of fat with a change in the amount of pigments, like giving a zabarvlennya, and summer speeches, like giving a smell to the product.

Опис

Ключові слова

wool, вовна, віск, wax, fat, grease, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, жир

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 122023 C2. МПК (2020.01) C11B 11/00, D01C 3/00, D01B 3/00, B01D 11/02 (2006.01), D06M 13/00. Спосіб отримання вовняного жиру харчового призначення / Осейко М. І., Романовська Т. І., Левчук Н. О. ; Власник: Нац. ун-т харчових технологій ; Опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16. 4 с.

Зібрання