Italian wine tourism development in the global space

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Wine tourism is a growing industry which characterizes the vacations of millions of people every year, can have a major impact on employment and dentity of the regions in which it takes place. It is also becoming a significant element of the marketing strategy for many wine producers and their representative bodies. Винний туризм є розвивається галуззю, яка характеризує канікул мільйони людей щороку, може мати серйозний вплив на зайнятість і dentity з регіонів, в яких це відбувається. Це також стає значним елемент маркетингової стратегії для багатьох виробників вина і їх представників.

Опис

Ключові слова

wine tourism, growing industry, global space, зростаюча індустрія, глобальний простір, винний туризм, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Samorodova, S. Italian wine tourism development in the global space / S. Samorodova, L. Yurchuk // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – C. 320–322.