Мodel approach to estimating the cost of transfer of integral intangible system (technology)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Evaluation of the cost of the commercial transfer of a complete intangible system (technology) from the point of view of the creation and implementation of new generation production, in contrast to the evaluation of individual objects of intellectual property law. Methodology. To determine the value of a complete intangible system (technology), a model approach is used using formulas according to the algorithm of using investments in the development of innovative technology, taking into account the time factor of costs and results, realized and received before and after the accounting year (period) using a discount factor. Conclusions. The presented model approach to assessing the value of the commercial transfer of innovative technology is not considered for individual objects of intellectual property law, but as a comprehensive assessment of the value, where the object of the valuation is the property rights of an integral intangible system (technology), which significantly expands the possibilities of the transfer of property rights intellectual property and implementation of an innovative technical and technological project of production of a new generation, connected with a complete intangible system (technology), aimed at obtaining profit (income). Originality. A fundamentally profitable commercial transfer of innovative technology is proposed, which is a complete intangible system, as a set of scientific and engineering knowledge, embodied in methods and means of work, sets of material factors of production, types of their combination to create a certain product or service. This leads to a synergistic effect based on the results of the sale of innovative products in the form of profit (income). An important condition for the property right value of a technology object is its quantitative value, when it becomes identical (equivalent) to the value of the material embodiment of the technology object or the medium presented in an objective form, that is, available for perception by other persons. Practical meaning. The proposed model approach of the commercial transfer of the comprehensive assessment of the value of the property rights of a complete intangible system (technology) significantly expands the possibilities of spreading innovative technologies aimed at the creation and implementation of new generation production in the real sector of the economy, which will contribute to increasing its efficiency and filling the country's budget. Оцінка вартості комерційного трансферу цілісної нематеріальної системи (технології) з позиції створення та впровадження виробництва нового покоління на відміну від оцінки окремих об‘єктів права інтелектуальної власності. Методологія. Для визначення оцінки вартості цілісної нематеріальної системи (технології) використовується модельний підхід з застосуванням формул за алгоритмом використання інвестицій в розробку інноваційної технології з урахуванням фактору часу витрат і результату, здійснюваних і одержуваних до і після розрахункового року (періоду) з використанням коефіцієнта дисконтування. Висновки. Представлений модельний підхід до оцінки вартості комерційного трансферу інноваційної технології розглядається не по окремим об‘єктам права інтелектуальної власності, а як комплексна оцінка вартості, де об‘єктом вартісної оцінки є майнові права цілісної нематеріальної системи (технології), що суттєво розширює можливості трансферу майнових прав інтелектуальної власності та впровадження інноваційного техніко-технологічного проекту виробництва нового покоління, пов‘язаного з цілісною нематеріальною системою (технологією), спрямованого на отримання прибутку (доходу). Оригінальність. Запропоновано принципово вигідний за оцінкою комерційний трансфер інноваційної технології, яким є цілісна нематеріальна систему, як сукупність наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги. Це приводить до отримання синергетичного ефекту за результатами продажу інноваційної продукції у вигляді прибутку (доходу). Важливою умовою вартості майнового права об‘єкта технології є її кількісне значення, коли воно стає тотожною (еквівалентною) вартості матеріального втілення об‘єкта технології або носія представленого в об'єктивній формі, тобто доступній для сприйняття іншими особами. Практичне значення. Запропонований модельний підхід комерційного трансферу комплексної оцінки вартості майнових прав цілісної нематеріальної системи (технології), суттєво розширює можливості поширення інноваційних технологій, спрямованих на створення та впровадження виробництва нового покоління в реальному секторі економіки, що сприятиме підвищенню її ефективності та наповнення бюджету країни.

Опис

Ключові слова

innovative technology, commercial technology transfer, valuation, property rights, integral intangible system, інноваційна технологія, трансфер, технології, оцінка вартості, майнові права, цілісна нематеріальна система

Бібліографічний опис

Мodel approach to estimating the cost of transfer of integral intangible system (technology) / O. Butnik-Siversky, O. Doroshenko, Yu. Borko, V. Khomenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2022.–№ 1. – P. 133-138

Зібрання