Удосконалення технології виробництва комбікормів для перепелів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню доцільності застосування насіння льону як концентрованого джерела білка та енергії у кормовиробництві та удосконаленню технології виробництва комбікормів для перепелів з його використанням. У роботі досліджено хімічний склад і біологічну цінність основних сортів насіння льону, які вирощуються в Україні. Обґрунтовано доцільність використання насіння льону олійного сорту «Південна ніч», який містить значну кількість жиру та білка з високою біологічною цінністю. Встановлено необхідність використання екструзійного оброблення сумішей сої з доданням насіння льону (лляною макухою). Досліджено зміни біохімічного складу сумішей під час екструдування. Розроблено білкові довавки на основі екструдованих сумішей бобів сої з насінням льону(лляною макухою) та сухої молочної сироватки. Визначено показники якості отриманих білкових добавок. Науково обґрунтовано та удосконалено технологію виробництва комбікормів для перепелів з використанням розроблених білкових добавок. Розроблено та затверджено рекомендацію по використанню насіння льону у виробництві комбікормів для перепелів. Дані рекомендації прийняті до впровадження на одному з підприємств галузі. Розраховані рецепти комбікормів для різних вікових груп перепелів із введенням до їх складу білкових добавок на основі екструдованих сумішей сої з насінням льону (лляною макухою) та сухої молочної сироватки. The thesis is devoted to the scientific substantiation of the usefulness of flaxseed as a concentrated source of protein and energy in forage production and improve production technology feed for quail with it. In this work, the chemical composition and biological value of the main varieties of flax seeds that are grown in the Ukraine . The appropriateness of flax seed oil variety "Southern Nights" that contains a large amount of fat and protein with high biological value. Established the need for extrusion processing of soy blends with the addition of flaxseed (linseed meal ). The changes of the biochemical composition of the mixture during extrusion . A protein supplement from extruded soybeans mixture of flax seeds (linseed meal ) and dry whey . Defined quality indicators derived protein supplements . Scientifically validated and improved production technology feed for quail developed using protein supplements . Developed and approved a recommendation for the use of flax seed in the production of feed for quail. Recommendations are made to implement one of the industry. Estimated recipes fodder for different age groups quail with the introduction of their protein supplements based on extruded mixtures of soybean seed flax (linseed meal ) and dry whey.

Опис

Ключові слова

насіння льону, білкові добавки, екструдування, кормова цінність, комбікорм для перепелів, технологія, flax seed, protein supplements, extruding, forage value, feed for quail, technology, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Ноздрюхіна, І. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для перепелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 "Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур"/ Ноздрюхіна Інна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2013. - 21 с.