М’ясна промисловість: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій, нормативні документи впродовж 2010-2018 рр. з актуальних питань розвитку м’ясної промисловості, стандартизації, теорії, методики та практики виробництва продуктів з м’яса, обладнання, охорони праці на виробництві. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes: information sources (books, monographs, chapters of monographs, educational editions, reference publications, articles from periodical and scientific publications, dissertations dissertations, normative documents during 2010-2018 on current issues of development of meat industry, standardization , the theory, methodology and practice of production of meat products, equipment, labor protection at work. The pointer is designed for a wide range of scientists, doctoral students, postgraduates, teachers, masters, students and anyone who is vytsya topic.

Опис

Ключові слова

логістика м’ясної промисловості, м’ясна промисловість, технологія м’ясних продуктів, ковбасні вироби, м’ясні напівфабрикати, meat industry, meat products technology, sausage wares, meat semi-finished products, meat industry logistics

Бібліографічний опис

М’ясна промисловість: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід : науково-допоміжний бібліографічний покажчик двома мовами 2010-2018 рр. / Нац. ун-т харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; упоряд. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 173 с.

Зібрання