Інноваційні процеси в харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що інноваційні стратегії харчової промисловості повинні базуватися на загальній технології харчової системи і стосуватися не лише технологічних змін, а й соціальних та екологічних. Обґрунтовано, що сьогодні намагаються створювати інновації і продукти харчування, які зможуть поєднувати у собі всі можливі технологічні досягнення людства. Наведено види інновацій, які поділяються на технічні, економічні, управлінські та соціальні. Показано, що технічні інновації – це вдосконалення матеріально-технічної бази, впровадження нового обладнання, автоматизація та комп’ютеризація. Висвітлено, що економічні інновації передбачають використання нових методів планування, обліку витрат на підприємстві. Управлінські інновації містять застосування нових методів управління персоналом. Соціальні інновації спрямовуються на поліпшення умов праці працюючих на підприємстві. It is proved that innovative strategies of the food industry should be based on the general technology of the food system and concern not only technological changes, but also social and ecological ones. It is substantiated that today they are trying to create innovations and food products that can combine all possible technological achievements of mankind. The types of innovations are given, which are divided into technical, economic, managerial and social. It is shown that technical innovations are the improvement of material and technical base, introduction of new equipment, automation and computerization. It is highlighted that economic innovations involve the use of new methods of planning, cost accounting in the enterprise. Management innovations include the application of new methods of personnel management. Social innovations are aimed at improving the working conditions of employees at the enterprise.

Опис

Ключові слова

інновації, управлінські інновації, технічні інновації, види інновацій, економічні інновації, соціальні інновації, innovation, types of innovations, technical innovations, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Герман, О. С. Інноваційні процеси в харчовій промисловості / О. С. Герман, Т. Г. Бєлова // Eurasian scientific congress : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, July 12-14, 2020. – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – P 294–296.