Дослідження систем оплати праці та стимулювання на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У ринковій економіці головним фактором стабільного розвитку суспільства є посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні результативності діяльності на основі забезпечення тісного взаємозв'язку розмірів доходів працюючих з кількістю і якістю витраченої ними праці. In a market economy the main factor in sustainable development of the society is to increase material incentives in increasing the efficiency of the software based on the close relationship sizes incomes of working with the quantity and quality of labor expended by them.

Опис

Ключові слова

дослідження систем, оплата праці, стимулювання, research systems, wages, stimulation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Слабко, А. Дослідження систем оплати праці та стимулювання на підприємстві / Аліна Слабко, Олена Драган // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 210-211.