Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Introduction. The aim of the work was to study and substantiate the effectiveness of energy-saving methods for the joint processing of alcohol-containing fractions in a cyclic action column, to increase the degree of alcohol purification from volatile impurities. Materials and methods. The studys was carried out in a typical impurity concentration column and a experimental cyclic action column. The liquid flow rate was monitored using constant differential pressure flowmeters, the concentration of ethyl alcohol and volatile impurities was determined by areometric and chromatographic methods, the degree of impurity emission and the multiplicity of their concentrating were determined by the calculation method. Results and discussion. The use of the methods proposed by the authors makes it possible to carry out joint processing of by-products and intermediate products of alcohol production (head and fusel fractions) in a cyclic action rectification column equipped with scaly plates with a variable free cross-section, to obtain high-quality rectified alcohol, to increase its yield by 3.8-4.0% from one tonne of notional starch or by 10.8% compared to the known method and to reduce specific vapor consumption by 40% (from 20 to 12 kg/dal of anhydrous alcohol introduced to the feed plate). Extending the contact time of steam and liquid on the column plates to 40 sec allows for complete emission of esters, increasing the degree of aldehyde recovery by 25% and the higher alcohols of fusel oil and methanol by 40%. The proposed technical solutions and selected technological modes make it possible to increase the efficiency of separation of the alcohol-containing mixture in the decanter, increase the multiplicity of concentrating of aldehydes and esters by 26%, higher fusel oil alcohols by 40%, methanol by 37%, reduce the loss of ethyl alcohol with the impurity concentrate, the amount of alcohol-containing waste, the metal consumption of technological equipment and the cost of rectified alcohol. Conclusion. The proposed methods allow the maximum purification of ethyl alcohol from head and intermediate impurities in a cyclic action rectification column, to obtain high-quality rectified alcohol, to reduce energy consumption and loss of alcohol with waste. Вступ. Метою роботи було дослідження і обґрунтування ефективності енергозберігаючих способів сумісної переробки спиртовмісних фракцій в колоні циклічної дії, підвищення ступеню очистки спирту від летких домішок. Maтеріали та методи. Дослідження проводили в типовій розгінній колоні і колоні циклічної дії. Витрати рідини контролювали за допомогою витратомірів постійного перепаду тиску, концентрацію етилового спирту і летких домішок визначали ареометричним і хроматографічним методами, ступінь вилучення домішок і кратність їх концентрування – розрахунковим методом. Результати та обговорення. Використання запропонованих авторами способів дозволяє здійснювати сумісну переробку побічних продуктів і напівпродуктів спиртового виробництва (головної та сивушних фракцій) в розгінній колоні циклічної дії, оснащеної лускоподібними тарілками із змінним вільним перерізом, отримати високоякісний ректифікований спирт, збільшити його вихід на 3,8-4,0 % із однієї тони умовного крохмалю або на 10,8 % в порівнянні з відомим способом і зменшити питому витрату пари на 40 % (від 20 до 12 кг/дал безводного спирту, введеного на тарілку живлення). Подовження часу контакту пари і рідини на тарілках колони до 40 с дозволяє в повній мірі видаляти естери, збільшити ступінь вилучення альдегідів на 25 %, а вищих спиртів сивушного масла і метанолу на 40 %. Запропоновані технічні рішення і обрані технологічні режими дають можливість підвищити ефективність розділення спиртовмісної суміші в декантаторі, збільшити кратність концентрування альдегідів та естерів на 26 %, вищих спиртів сивушного масла на 40 %, метанолу на 37 %, зменшити втрати етилового спирту з концентратом домішок, кількість спиртовмісних відходів, металоємність технологічного обладнання і собівартість ректифікованого спирту. Висновки. Запропоновані способи дозволяють максимально очищати етиловий спирт від головних і проміжних домішок в колоні циклічної дії, отримати високоякісний спирт, зменшити енерговитрати і втрати спирту з відходами.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, ethanol, rectification, plates, column, impurities, fusel fraction, спирт, ректифікація, тарілки, колона, домішки, сивушна фракція

Бібліографічний опис

Buliy, Y. Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production / Y. Buliy, A. Kuts, A.Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 3. – Pp. 373–389