Мішані просторові задачі математичної теорії пружності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В монографії запропоновані і розвинені аналітичні методи розв’язання нового класу задач теорії пружності про збурення напружено-деформівного стану тіл просторовими тріщинами змінної кривизни. Всі задачі названого класу приведені до взаємопов’язних систем парних рівнянь з ядрами, які представлені власними функціями дискретного або неперервного спектру. Їх розв’язок знаходиться через спеціально побудовані інтегральні оператори від невідомих функцій і приводиться до систем інтерго-диференціальних рівнянь Фредгольма. Кінцеві формули для коефіцієнтів інтенсивності напружень, величини розкриття тріщини і відповідні числові результати є робочим матеріалом для інженерів-механіків, які працюють над проблемами міцності і надійності елементів конструкцій. Книга розрахована на науковців, інженерів галузі механіки твердого деформівного тіла, аспірантів і студентів старших курсів ВНЗ.
In a monograph the offered and developed analytical methods of decision of new class of tasks of theory of resiliency are about indignation of the tensely-deformed state of bodies by the spatial cracks of variable curvature. All tasks over of the adopted class are brought to the associate systems of pair equalizations with kernels, that is presented by the own functions of discrete or continuous spectrum. Their decision is through the specially built integral operators from unknown functions and led to the systems of integral-differential equalizations of Fredholm. Eventual formulas for the coefficients of intensity of tensions, size of opening of crack and corresponding numerical results are working material for engineers-mechanics that work on the problems of durability of and to reliability elements of constructions. A book is counted on scientists, engineers of industry of mechanics of deformed solid, graduate students and students of senior courses of INSTITUTION of higher learning.

Опис

Ключові слова

осесиметрична задача, Fredholm equation, парні рівняння, перетворення Мелліна, сферичний розріз, рівняння Ламе, рівняння Фредгольма, Axisymmetric problem, even equation, Mellin transform, spherical cut, Lame equations, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Мішані просторові задачі математичної теорії пружності : монографія / М. А. Мартиненко. - Київ: Освіта України, 2012. - 375 с.

Зібрання