Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю: принципи та переваги від її впровадження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день глобалізація ринку харчової продукції призвела до необхідності вирішувати проблему безпеки продуктів харчування й необхідності зменшити ризики їхнього негативного впливу на здоров'я людини. Проблема має настільки серйозний і масштабний характер, що уряди країн і провідні асоціації виробників харчової продукції все частіше торкаються питань безпеки харчової продукції й шукають шляхи її забезпечення та контролю. Найбільш дієвим рішенням називають введення єдиних міжнародних стандартів, вимог до забезпечення безпеки харчових продуктів. Today, the globalization of the food market has led to the need to address the issue of food safety and the need to reduce the risks of their negative impact on human health. The problem is so serious and widespread that governments in the countries and leading associations of food producers are increasingly touching upon food safety issues and are looking for ways to ensure and control it. The most effective solution is the introduction of uniform international standards, requirements for the safety of food products.

Опис

Ключові слова

система управління, продукт, підприємство, якість, system management, product, enterprise quality, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю: принципи та переваги від її впровадження / Ю. Л. Труш // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. – С. 36-39.