Математичне моделювання процесу біологічного очищення забруднених вод як об’єктa автоматичого керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені та обґрунтовані прийняті припущення при складанні математичної моделі процесу. Представлена і розглянута структурно-параметрична схема технологічного процесу біологічного очищення забруднених вод. Наведена в диференціальному вигляді математична модель та дані роз’яснення складових. Вибрані вхідна (керувальна) та вихідна (керована) величини моделі за каналом керувального діяння. З метою подальшого полегшення розв’язку наводяться вираз математичної моделі у векторному вигляді та вираз керованої величини. Проведена лінеаризація моделі та наведений її лінеаризований вигляд. Наведені вирази дискретних операторів критерія якості керування процесом очищення, дробового - регулятора та системи керування в цілому. Наведені результати чисельного моделювання системи керування процесом очищення води на основі розробленої моделі. The assumptions made in the compilation of the mathematical model of the process are given and justified. The structural-parametric scheme of the technological process of biological treatment of polluted waters is presented and considered. A mathematical model is given in a differential form and explanations of its components are given. The input (control) and output (controlled) values of the model along the control action channel are selected. The expression of the mathematical model in vector form and the expression for the controlled quantity are given for further facilitating the solution. The linearization of the model is carried out and its linearized form is given. Expressions of discrete operators of the quality criterion for control of the cleaning process, fractional regulator and control system are given. The results of numerical simulation of the water treatment process control system based on the developed model are presented. The degree of efficiency in the application of fractional regulators as part of the automatic control system based on classical mathematical model of the process and the reasons for the high sensitivity of optimality criterion and transients on the order of fractional derivatives and integrals require further research.

Опис

Ключові слова

біологічне очищення води, biological water purification, математичне моделювання, mathematical modeling, оптимальне керування, optimal control, чисельне моделювання, numerical simulation, дробовий регулятор, fractional regulator, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Математичне моделювання процесу біологічного очищення забруднених вод як об’єктa автоматичого керування / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок, М. А. Сич, Л. Г. Віхрова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : Збірник наук. праць Кіровоградського національного технічного університету. – Кропивницький : КНТУ, 2017. – №30. - С. 182–188.