Інтенсифікація процесу екстрагування хмелю за допомогою низькочастотних механічних коливань у пивоварному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв – Національний університет харчових технологій, Київ, 2010. Thesis for the scientific degree of candidate of technical sciences in specialty 05.18.12 - processes and equipment of food, microbiological cal and pharmaceutical industries - National University of food- new technologies, Kiev, 2010.

Опис

Ключові слова

екстрагування, низькочастотні механічні коливання, віброекстрагування, інтенсифікація, масоперенесення, хмельова сировина, гідродинамічна структура потоку, extracting, lowfrequencely mechanical vibrations, vibroextraction, diffusion, intensification, mass-transfer, hop raw material, hydrodynamic structure of flow, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Запорожець, Ю. В. Інтенсифікація процесу екстрагування хмелю за допомогою низькочастотних механічних коливань у пивоварному виробництві : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Запорожець Юлія Владиславівна ; НУХТ. - К., 2010. - 22 с.