Спосіб отримання вовняного жиру харчового призначення (патент на корисну модель 134973)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до галузей харчової та легкої промисловості. Відповідно до способу отримання вовняного жиру харчового призначення перед екстрагуванням проводять підготовку вовни до вилучення вовняного жиру тіпанням, замочуванням у воді за температури 1-15 °C, за співвідношення вода:вовна 10-20:1 протягом 5-15 хв. у одну-чотири стадії, віджиманням і сушінням вовни до видалення вільної вологи. Екстрагування жиру здійснюють етанолом за температури 35-60 °C тривалістю 1-6 год. протитечійно до залишкового вмісту жиру на вовні 0,8-1,5 %, а з отриманої місцели видаляють розчинник дистиляцією під вакуумом. Отримують вовняний жир зі зменшеним вмістом пігментів, які дають забарвлення, і летких речовин, які дають запах продукту. The invention relates to the food and light industry industries. According to the method of obtaining food-grade wool fat, before extraction, wool is prepared for the extraction of wool fat by beating, soaking in water at a temperature of 1-15 °C, with a water:wool ratio of 10-20:1 for 5-15 minutes. in one to four stages, by wringing and drying the wool until free moisture is removed. Fat extraction is carried out with ethanol at a temperature of 35-60 C for 1-6 hours, countercurrent to the final fat content of 0.8-1.5% on the wool, and the solvent is removed from the obtained area by distillation under vacuum. They get wool fat with a reduced content of pigments that give colors and volatile substances that give the smell of the product.

Опис

Ключові слова

wool, вовна, wax, віск, fat, grease, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, жир

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 134973 U. МПК (2019.01) D01B 3/00, D01G 9/00. Спосіб отримання вовняного жиру харчового призначення / Осейко М. І., Романовська Т. І., Левчук Н. О. ; Власник: Нац. ун-т харчових технологій ; Опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11. 4 с.

Зібрання