Теоретичні аспекти ринку винограду та продуктів його переробки з позиції аграрного сектору економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто проблемні теоретичні питання розвитку ринку винограду та продуктів його переробки з позиції специфіки кон’юнктури аграрного ринку, де присутні досить специфічні економічні відносини, які складають систему агробізнесу. Визначено, що теоретичі засади ринку винограду та продуктів його переробки відтворють загальні закономірності, які властиві для ринку сільськогосподарської продукції. Розглянуто ринкову кон’юнктуру , яка формується під впливом взаємопов’язаних факторів, роль яких нерівноцінна, так як не всі вони в однаковій мірі впливають на формування стану і динаміку товарної кон’юнктури. Слід враховувати, що виноградно-виноробне виробництво складається з виробничо-технологічних циклів, сільськогосподарського і промислового, в основі якого лежить вирощування і переробка винограду. Зазначено, що еластичність – це міра чутливості попиту і пропозиції до зміни чинників щодо вартості товарів. На сучасному етапі виноградно-виноробна галузь в процесі переходу на нові організаційно-виробничі форми власності і господарювання потребує змін, оскільки знаходиться в стані тривалої економічної кризи, характеризується скороченням загальних площ насаджень виноградників, зменшенням їхньої урожайності. Наведено існуючі проблеми у виноробній галузі та негативні тенденції розвитку, які зумовлені рядом чинників. The author considers problematic theoretical issues of grape and its processing products market development from the position of agricultural market situation specifics, where quite specific economic relations, which compose the system of agribusiness, exist. It is determined that the theoretical basis of grape and its processing products market reflect the general regularities, inherent to agricultural market. The author considers market situation, which is influenced by interrelated factors whose role is unequal, because not all of them equally affect on forming the state and dynamics of market situation. It should be taken into account that grape and winemaking production consists of productive and technological cycles, agricultural and industrial, which is based on growing and processing of grape. The author indicates that elasticity is a measure of supply and demand sensitivity to the change of factors regarding value of goods. At the present stage grape and winemaking industry in the process of transition to the new organizational and production forms of ownership and business needs to be changed, because it is in the state of continuous economic crisis, reduction of vineyards plantations and their productivity decreasing. The article shows the current problems in the winemaking industry and negative tendencies of development, which are caused by a number of factors.

Опис

Ключові слова

аграрний ринок, економічні відносини, ринкова кон’юнктура, стан виноградарства та виноробства, негативні тенденції розвитку, agricultural market, economic relations, market situation, the state of viticulture and winemaking, negative tendencies of development

Бібліографічний опис

Кучеренко, В. М. Теоретичні аспекти ринку винограду та продуктів його переробки з позиції аграрного сектору економіки / В. М. Кучеренко // Ефективна економіка. - 2014. - № 2. - С. 122 - 131.

Зібрання