Спосіб приготування емульсії масло/вода з гуміарабіком (Патент на корисну модель № 99237)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб приготування емульсії масло/вода з гуміарабіком включає приготування водної фази з додаванням гуміарабіку в кількості 5 %, приготування масляної фази, приготування предемульсії змішуванням, двостадійну гомогенізацію під тиском з отриманням концентрованої емульсії, введення в харчовий продукт. Приготування водної фази проводять при температурі 25-30 °C, перемішування проводять при швидкості перемішування 50-100 об./хв, отриману водну фазу відстоюють 4-5 год. до зникнення піни, при приготуванні масляної фази використовують 9-10 % цитрусового масла, процес проводять при температурі 25-30 °C, приготування предемульсії проводять при швидкості перемішування 2500-3000 об./хв протягом 15-20 хв, гомогенізацію проводять під тиском 310-320 кг/см2. Method of preparation of the emulsion oil/water with gum Arabic comprising preparing a water phase with the addition of gum Arabic in an amount of 5 %, cooking oil phase, the preparation of predeals mixing, dostudio homogenization under pressure to obtain a concentrated emulsion, the introduction of the food product. The preparation of the aqueous phase is carried out at a temperature 25-30 °C, stirring is carried out at a stirring speed of 50-100 rpm.min received the aqueous phase defend 4-5 hours. until the disappearance of foam, in the preparation of oil phase use 9-10 % citrus oil, the process is carried out at a temperature of 25-30 °C, cooking predeals is carried out at a stirring speed of 2500-3000 rpm.min for 15-20 min, homogenization is carried out under a pressure of 310-320 kg/cm2.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, безалкогольні нопої, гуміарабік, крохмаль, застосування емульсій, soft drinks, gumarabic, starch, the use of emulsions

Бібліографічний опис

Патент 99237 Україна, МПК (2015.01) A23L 1/00 Спосіб приготування емульсії масло/вода з гуміарабіком / Луговська О. А., Сидор В. М. ; власник НУХТ. - № u2014 13282 ; заявл. 11.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.

Зібрання