Реальна капіталізація та комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто нематеріальні активи як складова ресурсного капіталу підприємства, досліджено динаміку оцінки валового нагромадження основного капіталу, продуктів інтелектуальної власності та витрат на інновації, розкрито економічний зміст формування вартості об’єктів права інтелектуальної власності та механізм комерціалізації. Досліджено процес капіталізації та розглянуто економічну природу реальної капіталізації майнових прав інтелектуальної власності. Оцінено, коли реальна частка нематеріальних активів в формуванні загальної вартості інноваційного підприємства в рази є заниженою, аніж реальна вартість його активів, що підтверджується статистикою за понад десятирічний період про інерційність процесу реальної капіталізації майнових прав інтелектуальної власності та їх комерціалізації. Intangible assets are considered as a component of the resource capital of the enterprise, the dynamics of the assessment of the gross accumulation of fixed capital, intellectual property products and innovation costs are investigated, the economic content of the formation of the value of objects of intellectual property rights and the mechanism of commercialization are revealed. The process of capitalization was studied and the economic nature of real capitalization of property rights of intellectual property was considered. It is estimated when the real share of intangible assets in the formation of the total value of an innovative enterprise is many times lower than the real value of its assets, hich is confirmed by statistics for more than ten years about the inertia of the process of real capitalization of intellectual property rights and their commercialization.

Опис

Ключові слова

основний капітал, вартість продуктів інтелектуальної власності, комерціалізація, капіталізація, реальна капіталізація, інноваційне підприємство, fixed capital, value of intellectual property products, commercialization, capitalization, real capitalization, innovative enterprise

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Реальна капіталізація та комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 26.04.2023, м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – С. 232-241