Creation and analysis of the starting material obtained by hybridisation of Triticum spelta L. × Triticum compactum Host

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У проведених дослідженнях в результаті гібридизації Triticumspelta L. × TriticumcompactumHost. отримано декілька нових форм, які відрізняються за морфобіологічними та господарсько-цінними ознаками. Дослідження спрямоване на розширення генетичного різноманіття пшениці спельти та отримання нових інтрогресивних форм з високим рівнем прояву господарсько-цінних ознак. У роботі використовували такі методи використовували такі методи: польовий, лабораторний, гідрологічний аналіз та статистичний аналіз. В результаті досліджень отримано новий вихідний матеріал та виділено цінні генотипи з унікальним поєднанням генетичного матеріалу вихідних видів. Встановлено проміжний тип успадкування морфологічних ознак рослин (висота рослин, довжина і щільність колоса, маса зерна з колоса) у гібридів F1. У гібридів F2 розщеплення 3:1, що свідчить про домінантний моногенний характер успадкування. Форма колоса успадковується моногенно за типом неповного домінування. Аналіз трансгресивної мінливості у F3-4 гібридів Triticumspelta L. × TriticumcompactumHost. показав, що найбільша частка позитивних трансгресій зафіксована за кількістю колосків (28,1-28,5%) і зерен (23,4-51,0%) у колосі та масою зерна з колоса (20,3-32,1%). Аналіз показників стабільності та адаптивності дозволив виділити лінію 201, що характеризується високою стабільністю (S2di=0,027), гомеостазом (Hom=193,3) та селекційною цінністю (Sc=3,9), та лінію 206, що поєднує високу врожайність (5,11 т/га) з високим гомеостазом (Hom=182,3) та селекційною цінністю (Sc=3,9). В результаті інтрогресивної гібридизації з TriticumcompactumHost. виявлено нові генетичні джерела, які характеризуються наявністю дефіцитних для селекції ознак і мають велике практичне значення для подальшої селекції та генетичного поліпшення спельти, оскільки вони можуть збагатити існуючий генофонд культури
In the conducted research as a result of the hybridization of Triticumspelta L. × TriticumcompactumHost. several new forms were obtained, which differ in morphobiological and economic and valuable characteristics. The research is aimed at expanding the genetic diversity of spelled wheat and obtaining new introgressive forms with a high level of manifestation of economic and valuable traits. The following methods were used in the work: field, laboratory, hydrological analysis and statistical analysis. As a result of the research, new source material was obtained and valuable genotypes with a unique combination of genetic material of the source species were selected. An intermediate type of inheritance of plant morphological traits (plant height, spike length and density, weight of grain from spike) in F1 hybrids was established. F2 hybrids have a 3:1 split, which indicates a dominant monogenic nature of inheritance. The shape of the ear is inherited monogenically according to the type of incomplete dominance. Analysis of transgressive variability in F3-4 hybrids of Triticumspelta L. × TriticumcompactumHost. showed that the largest share of positive transgressions was recorded by the number of ears (28.1-28.5%) and grains (23.4-51.0%) in an ear and the mass of grain from an ear (20.3-32.1%) . The analysis of stability and adaptability indicators made it possible to distinguish line 201, which is characterized by high stability (S2di=0.027), homeostasis (Hom=193.3) and selection value (Sc=3.9), and line 206, which combines high yield (5, 11 t/ha) with high homeostasis (Hom=182.3) and breeding value (Sc=3.9). As a result of introgressive hybridization with TriticumcompactumHost. new genetic sources were identified, which are characterized by the presence of traits deficient for selection and are of great practical importance for further selection and genetic improvement of spelled, as they can enrich the existing gene pool of the culture

Опис

Ключові слова

пшениця спельта, розщеплення, трансгресія, урожайність, адаптивність, speltwheat, cleavage, transgression, yield, adaptability

Бібліографічний опис

Creation and analysis of the starting material obtained by hybridisation of Triticum spelta L. × Triticum compactum Host / I. Diordiieva, V. Kochmarskyi, L. Riabovol, I. Riabovol, S. Karychkovska // Scientific horizons. – Vol. 26, № 9. – Pp. 110–119.

Зібрання