Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-10

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено аналітичні дослідження структури гідродинамічних робочих потоків в умовах твердофазового безперервного віброекстрагування з урахуванням щільності зовнішніх джерел накопичення цільового компонента на основі коміркової моделі із зворотними потоками. Для спрощеного введення початкових параметрів та для наочного зображення результатів розрахунків було створено віртуальний тренажер. Аналітичні результати можуть бути використані на стадії проектування, конструювання віброекстракційної апаратури та при розв’язанні оптимізаційних задач. Створена за відповідним алгоритмом програма розрахунків реалізована за допомогою пакета MatLAB і дає змогу визначити розподіл концентрацій екстрактивної речовини за проточними і застійними зонами окремо по кожній фазі в часі, а також у кожній комірці робочої зони віброекстрактора безперервної дії. The paper presents analytical studies of the structure of hydrodynamic working flows in the conditions of solid phase continuous vibration extraction taking into account the density of external sources of accumulation of the target component on the basis of a cell model with reverse flows. A virtual simulator was created to simplify the input of the initial parameters and to visualize the results of calculations. Analytical results can be used at the design stage, the design of vibroextraction equipment and in solving optimization problems. The corresponding calculation algorithm is implemented using the MatLAB package and allows determining the distribution of concentrations of the extractive substance in the flow and stagnation zones separately for each phase in time, as well as in each cell of the working zone of the continuous vibration excretory.

Опис

Ключові слова

mathematical model, flow structure, reverse flow, cell model, vibration extraction, distribution of matter, математична модель, структура потоків, зворотний потік, коміркова модель, віброекстрагування, розподілення речовини, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5. Ч. 1 – С. 87–97.

Зібрання