Исследование влияния различных сахаров на параметры уваривания сиропов для помадных конфет на их основе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі наведено результати досліджень температури кипіння розчинів моно та дисахарів: фруктози, тагатози, сахарози, лактози, отримані експериментальним методом за допомогою датчика-реєстратора температури Neylog NUL-203. Визначено температуру кипіння помадних сиропів на основі досліджуваних цукрів та тривалість досягнення температури закипання, що дозволило внести коригування в режими уварювання цих напівфабрикатів для отримання якісних помадних мас на їх основі. В работе приведены результаты исследований температуры кипения растворов моно и дисахаров: фрук- тозы, тагатозы, сахарозы, лактозы полученных экспериментальным методом с помощью датчика-регист- ратора температуры Neylog NUL-203. Определены температуры кипения помадных сиропов на основе исс- ледуемых сахаров и длительность достижения температуры закипания, что позволило внести корректи- ровки в режимы уваривания этих полуфабрикатов для получения качественных помадных масс на их основе. The paper presents the results of studies of the boiling point of solutions of mono and disaccharides: fructose, tagatose, sucrose, lactose obtained experimentally using a Neylog NUL-203 temperature sensor-recorder. The boiling points of fondant syrups based on the studied sugars and the duration of reaching the boiling point were determined, which made it possible to correct roving in the boiling modes of these semi-finished products to obtain high-quality fondant masses based on them.

Опис

Ключові слова

температура кипіння, комбінація цукрів, помадний сироп, помадні цукерки, режими уварювання, температура кипения, комбинация сахаров, помадный сироп, помадные конфеты, режимы уваривания, boiling point, combination of sugars, fondant syrup, fondant candies, boiling modes, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дорожинская, О. С. Исследование влияния различных сахаров на параметры уваривания сиропов для помадных конфет на их основе / О. С. Дорожинская, Е. А. Кохан // Материалы Международной научно-практической конференции по случаю 80-летия профессора/академика ГААС Гурама Ткемоладзе, 20-21 ноября 2021, г. Тбилиси. – Тбилиси : Технический университет, 2021. – С.76–78