Спосіб виробництва кисломолочних напоїв (Деклараційний патент на винахід № 38573 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до молочної промисловості та може використовуватись при виробництві нових видів кисломолочних напоїв з лікувально-профілактичними та радіопротекторними властивостями, а також з оригінальними органолептичними показниками. Як наповнювач використовують кріопорошки традиційної та нетрадиційної харчової сировини, які вводять у вигляді суспензії, для виготовлення якої змішують кріопорошок у кількості 5-10% до маси попередньо пастеризованого молока або сколотин температурою 18–450С з подальшим перемішуванням та витримкою при цій температурі протягом 5-10 хв. The invention relates to the dairy industry and can be used in the production of new types of fermented milk beverages with medical and radiation protection properties as well as original organoleptic characteristics. How to use filler krioporoshky traditional and non-traditional food raw material, which is administered as a suspension for the manufacture of which is mixed in an amount krioporoshok 5-10% by weight of pre-pasteurized milk or buttermilk 18-45ºС temperature, followed by stirring and holding at this temperature for 5-10 minutes.

Опис

Ключові слова

кисломолочні напої, кріопорошки, milk drinks, cryopowder, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 38573 А UA, МПК A23C 9/12 (2006.01). Спосіб виробництва кисломолочних напоїв / Гулий І. С., Прядко М. О., Рашевська Т. О., Гойко І. Ю. ; заявник Український державний університет харчових технологій. – № 2000074531 ; заявл. 27.07. 2000 ; опуб. 15.05.2001, Бюл. № 4

Зібрання