Право на справедливу винагороду автора та його законодавче регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах доповіді аналізується законодавче регулювання права на справедливу винагороду за використання твору, яке передбачене новим Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 р. в цілях імплементації Угоди про асоціацію, визначається щодо яких випадків використання твору воно застосовується, розглядаються його місце в переліку прав інтелектуальної власності на твір та аспекти його реалізація разом з майновими правами інтелектуальної власності, які також надають можливість суб’єкту авторського права отримати певну винагороду за використання твору. Робиться висновок про те, що право на справедливу винагороду є досить дискусійним, недостатньо врегульованим законодавчо, у зв’язку з чим зараз вбачається лише декларативним, має ознаки як майнового права, так і особистого немайнового права інтелектуальної власності, межує з правом слідування, є «специфічним» авторським правом. Воно породжує деякий дисбаланс інтересів автора та користувача, а через проблеми в механізмі його реалізації, потребує подальшого наукового дослідження, обґрунтування і відповідного законодавчого врегулювання, з врахуванням його специфіки та аспектів реалізації
The abstracts of the report analyze the legislative regulation of the right to fair remuneration for the use of the work, which is provided for by the new Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights" dated 12.01.2022 for the purpose of implementing the Association Agreement, it is determined in relation to which cases of use of the work it is applicable, considered its place in the list of intellectual property rights for the work and aspects of its implementation together with property rights of intellectual property, which also enable the subject of copyright to receive a certain remuneration for the use of the work. It is concluded that the right to a fair reward is quite debatable, insufficiently regulated by law, in connection with which it is now considered only declarative, has features of both property right and personal non-property right of intellectual property, borders on the right of follow-up, is " specific" copyright. It creates a certain imbalance of the interests of the author and the user, and due to problems in the mechanism of its implementation, it requires further scientific research, justification and appropriate legislative regulation, taking into account its specificities and aspects of implementation

Опис

Ключові слова

право на справедливу винагороду, право слідування, право інтелектуальної власності на твір, авторське право, the right to fair remuneration, copyright, intellectual property rights to the work, право слідування

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, С. О. Право на справедливу винагороду автора та його законодавче регулювання / О. Б. Бутнік-Сіверський // Правове регулювання цифрової економіки та штучного інтелекту: національний та міжнародний виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р., м. Київ. – 2023. – С. 95–100.