Препарат нового покоління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено біотехнологію бактеріального препарату ЛТС із біологічно активними культурами Lactobacillus сasei, L. аcidophilus і Streptococcus thermophilus для функціонального молочного напою. Проведено цілеспрямований відбір з природних джерел штамів молочнокислих бактерій за критеріями функціональної активності та технологічності. Промислова апробація бактеріального препарату ЛТС підтвердила його придатність до використання як заквашувального препарату прямого внесення та забезпечення високої якості продукції. Розроблено нормативну документацію. The biotechnology of bacterial preparation LTS with biologically active cultures Lactobacillus сasei, L. аcidophilus and Streptococcus thermophilus for functional milk drink was development. The sorting through lactobacteria strains (by criteria of functional activity and technological effectiveness) from natural sources was conducted. Industrial approbation of bacterial preparation LTS approved the suitability for use as preparations of direct insertion, for products high quality maintenance. The normative documentations requirements were created.

Опис

Ключові слова

молочнокислі бактерії, препарат, пробіотик, функціональний молочний напій, lactic acid bacteria, preparation, probiotic, functional milk drink, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Науменко, О. В. Препарат нового покоління / О. В. Науменко, О. М. Рожанська, Н. Ф. Кігель // Харчова і переробна промисловість. – 2003. – № 3. – С. 21–22.

Зібрання