Актуальні методи просування освітніх послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вищі навчальні заклади України протягом останніх років все більше відчувають вплив факторів зростання конкуренції на ринку освітніх послуг та праці, обмеженості ресурсів, зміни вимог споживачів тощо. За останні десять років вигляд українського ринку освітніх послуг значно змінився - з'явились нові формати освіти, посилилась конкуренція за увагу абітурієнтів між вищими навчальними закладами, суттєво змінилися вимоги самих абітурієнтів до рівня та якості освіти. Higher educational institutions of Ukraine in recent years is increasingly influenced factors increasing competition in the education market and labor limited resources, changing consumer demands and more. Over the past decade look Ukrainian education market has changed significantly - There are new formats of education, intensified competition for the attention of students between universities, significantly changed the requirements of most students to standards and quality of education.

Опис

Ключові слова

конкуренція, освітні послуги, ресурси, споживач, competition, educational services, resource, consumer, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Репіч, Т. А. Актуальні методи просування освітніх послуг / Т. А. Репіч // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 769.