Мікробіологія харчових продуктів. Лабораторний практикум.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даному лабораторному практикумі розкрито зміст лабораторних робіт з дисципліни “ Мікробіологія Харчових продуктів”, наведено теоретичний матеріал необхідний для засвоєння основних тем курсу та розписано послідовність виконання лабораторних робіт і опрацювання одержаних результатів. Також наведено контрольні запитання для моніторингу засвоєння матеріалу дисципліни. In this laboratory practical laboratory work revealed the content of the course "Food Microbiology" provides theoretical background needed for learning the basic themes of the course and is painted sequence of laboratory operations and processing of the results. There are checklists for monitoring learning material discipline.

Опис

Ключові слова

мікроскоп, мікроорганізми, мікробіологічні процеси, міцеліальні гриби, бактерії, дріжджі, мікробіологічний контроль, microscope, microorganisms, microbiological processes, mould mushrooms, microbiological control, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Мікробіологія харчових продуктів : Лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: С. М. Тетеріна, Н. М.Грегірчак. – К.: НУХТ, 2013. – 97 с.

Зібрання