Економіко-правові проблеми інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки

Анотація

У монографії досліджено та узагальнено підходи інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України та формування інноваційно-інтелектуального середовища під впливом динаміки трансформаційних процесів у напрямі просування до нової інтелектуальної економіки країни шляхом розроблення стратегії інтенсивності впровадження результатів інноваційної діяльності, формування методико-економіко-правового механізму становлення та розвитку інноваційно-активних виробничих та інтелектуальних систем, реалізації наукових ідей, технічних рішень у виробничих системах різного рівня правової організації, програмно-цільового, модельного та методичного підходів управління інтелектуальними активами з одночасним забезпеченням їх від- повідними важелями і стимулами до оновлення за рахунок упровадження об’єктів права інтелектуальної власності з метою збільшення виробництва ін- новаційної продукції з урахуванням світового досвіду. The monograph examines and summarizes approaches to the intensification of the sphere of intellectual property of Ukraine and the formation of an innovative-intellectual environment under the influence of the dynamics of transformational processes in the direction of advancement to the new intellectual economy of the country through the development of a strategy for the intensity of the implementation of the results of innovative activities, the formation of a methodological, economic and legal mechanism for the formation and the development of innovative and active production and intellectual systems, the implementation of scientific ideas, technical solutions in production systems of various levels of legal organization, program-targeted, model and methodical approaches to the management of intellectual assets while simultaneously providing them with appropriate levers and incentives for renewal due to the introduction of of intellectual property rights in order to increase the production of innovative products, taking into account world experience.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація, трансформаційні процеси, неоекономіка, інтелектуальна економіка, модельний та методичний підхід, intensification, transformational processes, neoeconomy, intellectual economy, model and methodical approach

Бібліографічний опис

Економіко-правові проблеми інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки : монографія / Г. О. Андрощук, Ю. Л. Борко, О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Орлюк ; за ред. О. Б. Бутнік-Сіверського. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 470 с.