Розвиток інтелектуально-інноваційного середовища — джерело прориву трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто формування інтелектуального середовища спрямованого на інноваційну діяльність в країні як джерело прориву трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності. З позиції інноваційного розвитку економічних систем на макрорівні, інноваційне середовище характеризують як особливу інноваційну спрямованість цілей, шляхів їх досягнення, особливу інноваційну ≪налаштованість≫ механізму державного впливу на економіку і ринкову самоорганізацію. Це також цільове поєднання висококваліфікованих провідних спеціалістів та науковців в відповідній організаційно-функціональній та техніко-технологічній структурі, яке націлено на інноваційне та техніко-технологічне підприємництво. The formation of an intellectual environment aimed at innovation in the country as a source of breakthrough technology transfer in the field of intellectual property is considered. From the standpoint of innovative development of economic systems at the macro level, the innovation environment is characterized as a special innovative focus of goals, ways to achieve them, personal innovative mechanism of state influence on the economy and market self-organization. It is also a targeted combination of highly qualified leading specialists and scientists in the relevant organizational-functional and technical-technological structure, which is aimed at innovative and technical-technological entrepreneurship.

Опис

Ключові слова

інтелектуально- інноваційне середовище, трансфер технологій, інноваційна спрямованість, організаційно-функціональні та техніко-технологічні структури, intellectual and innovative environment, technology transfer, innovative orientation, organizational functional and technical-technological structures

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Розвиток інтелектуально-інноваційного середовища — джерело прориву трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21 березня 2019 р., м. Київ / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – Київ, 2019. – С.32–36.