Удосконалення змісту підготовки студентів з фізичної та колоїдної хімії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Розглянута необхідність поєднання навчального процесу з науковою роботою студентів. З першого курсу студенти залучаються до науково-дослідницької діяльності, яка формує підходи до вирішення будь-якої наукової задачі, сприяє розвитку самостійного мислення. Використання у майбутньому у старших курсах даних, отриманих з наукової роботи, викликає додаткову зацікавленість не тільки до фізичної та колоїдної хімії, а й є фундаментом для вивчення спеціальних дисциплін на старших курсах. Розглянута інтеграція кафедри у підготовці магістрів з харчової технології та інженерії.
Considered the need to combine the learning process of students' academic work. With first-year students are involved in research activities, which forms approaches to solve any scientific problem, promotes the development of independent thinking. Future use in undergraduate data from scientific work, causing additional interest not only to the physical and colloid chemistry, but is the foundation for the study of special subjects at the undergraduate. Considered Integration Department in the preparation of masters of food technology and engineering.

Опис

Ключові слова

фізична та колоїдна хімія, physical and colloid chemistry, науково-дослідна робота, research work, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Удосконалення змісту підготовки студентів з фізичної та колоїдної хімії / О. В. Грабовська, О. М. Мірошніков, Л. С. Воловик, О. В. Подобій // Нові технології навчання. - К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2009. - Спец. випуск. – С. 62-63.