Ректифікаційна колона з керованими циклами (Патент на корисну модель № 116565)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропоновано ректифікаційну колону з керованими циклами, що містить корпус, в якому розміщені тарілки з контактними елементами, переливні пристрої та клапани, що закріплені на рухомих тягах, з’єднаних з приводними механізмами, згідно корисної моделі одні клапани розташовані на парних за порядком розташування тарілках, інші – на непарних тарілках, причому клапани рухаються вверх і вниз почергово через заданий проміжок часу, а клапани почергово синхронно відкривають і закривають отвори переливних труб парних і непарних тарілок при безперервній подачі в колону пари та рідини. Переливні пристрої оснащені переливними трубами, нижні кінці яких вставлені у відповідні стакани. Для запобігання проливу рідини через отвори переливних труб в момент їх закривання клапани ущільнюються пружинами. Технічний результат у використанні корисної моделі полягає у підвищенні ефективності масообміну між рідиною і парою на ступенях контакту, збільшенні корисного об’єму ректифікаційної колони, її пропускної здатності по рідині та зниженні собівартості обладнання. The authors propose rectifcation column with managed cycles, comprising a housing in which are placed plates with contact elements, overflow devices, and valves, mounted on a moveable linkage connected to the driving mechanism, according to the utility model, some valves located in the even the arrangement of the plates, the other the odd – numbered plates, and the valves move up and down alternately after a specified period of time, and the valves alternately open and close simultaneously the openings of overflow pipes odd and even plates with a continuous supply to the column of vapor and liquid. The overflow device is equipped with the playing of the pipes, the lower ends of which are inserted into the respective cups. To prevent spillage through the holes of the overflow pipe at the time of closing the valve sealed spring. The technical result in the use of the utility model is to improve the efficiency of mass transfer between liquid and vapor on the steps of the contact, the increased volume of the distillation column, the throughput of the fluid and lowering the cost of the equipment.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, ректифікація, клапани, тарілки, масообмін, рідина, пара, rectification, valves, plates, mass transfer, liquid, steam

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 116565 В01D 3/30 (2006/01). Ректифікаційна колона з керованими циклами / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – Заявка № u201612611 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.

Зібрання